Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Prawa Administracyjnego

w Instytucie Nauk Administracyjnych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

- na czas nieokreślony;

                                                - w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478). 

         Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora;
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem , bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: nauki prawne, prawo administracyjne, organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

Warunki, jakie powinien spełniać kandydat:

 • stopień doktora nauk prawnych, preferowany jest doktorat z zakresu prawa administracyjnego;
 • specjalizowanie się w zakresie prawa administracyjnego oraz posiadanie dorobku naukowego w tym zakresie, w tym – legitymowanie się opublikowaniem - w latach 2019-2021 - monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny nauki prawne i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism - z zakresu prawa administracyjnego; 
 • posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej (w tym uwzględniające umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym) z zakresu zarówno dydaktycznie wyodrębnianego prawa administracyjnego, jak i wyróżnianych w tym zakresie przedmiotów szczegółowych (np. prawa budowlanego, procedur antykorupcyjnych, administracyjnego prawa ustrojowego czy też podejmujących problematykę pogranicza prawa administracyjnego) - w formie wykładów, konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń w tym zakresie;
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w kontaktach z praktyką administracyjną;
 • dyspozycyjność niezbędna do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w Zakładzie; na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Uniwersytecie Wrocławskim;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych. Odpowiedni stopień biegłości językowej może być potwierdzony oświadczeniem kandydata o prowadzeniu takich zajęć w przeszłości, certyfikatem potwierdzającym biegłość językową minimum na poziomie C1 lub równoważnym lub autorstwem artykułów w języku angielskim opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. W razie niemożności udokumentowania znajomości języka angielskiego w powyższy sposób, kandydat składa oświadczenie o gotowości do prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 • oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej nauki prawne) w 100%;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe (granty i inne) będzie dodatkowym atutem.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego – dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr; mail: .

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 27.05.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r. Przewidywana data zatrudnienia od 01.10.2021 r.