Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

Stanowisko: adiunkt

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Liczba stanowisk: 1

Zatrudnienie od 1 października 2021 roku.

Słowa kluczowe: doktorat, geografia społeczno–ekonomiczna, gospodarka przestrzenna

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • stopień naukowy doktora z zakresu: geografii lub geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej;
 • zakres prowadzonych badań pozwalający na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu zagadnień związanych z: gospodarką przestrzenną, rozwojem regionalnym; wykorzystaniem metod analizy i prezentacji danych przestrzennych;
 • publikacje naukowe z zakresu: gospodarki przestrzennej lub geografii społeczno-ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transportu zbiorowego oraz procesów rozwoju obszarów aglomeracyjnych;
 • mile widziana aktywność w zespołach eksperckich, stowarzyszeniach lub przebyty staż w instytucjach związanych z planowaniem przestrzennym we Wrocławiu lub na Dolnym Śląsku;
 • bardzo dobra znajomość aktualnych problemów rozwoju aglomeracji wrocławskiej i województwa dolnośląskiego;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Office);
 • udokumentowana umiejętność obsługi i wykorzystania oprogramowania GIS (np. ArcGiS, ArcGis Pro, QGIS);
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie prac naukowych i przygotowywanie referatów konferencyjnych w tym języku;
 • predyspozycje do realizacji zajęć dydaktycznych, organizacji ćwiczeń terenowych, konferencji naukowych oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, finansowania zewnętrznego na prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie zajęć w języku polskim

Podstawowe obowiązki na stanowisku adiunkta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny):

obszar badawczy:

 • samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych;
 • nawiązywanie współpracy z naukowcami / badaczami z innych ośrodków naukowych;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych;
 • inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego;

obszar dydaktyczny:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi;
 • współpraca z Kołem Naukowym kierunku Gospodarka przestrzenna;
 • udział w procesie organizacji procesu kształcenia

obszar organizacyjny:

 • aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Zagospodarowania Przestrzennego (m. in. organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.)

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 1. życiorys
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności
 5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres jakub.kierczak@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: praca@uwr.edu.pl do dnia 26 maja 2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 roku

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 roku

Wymiar etatu: pełny etat