Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

  • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • życiorys;
  • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;
  • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;
  • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
  • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
  • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem , bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

- posiadanie tytułu doktora nauk prawnych;
- posiadanie tytułu zawodowego magistra prawa;
- zainteresowania badawcze oraz dorobek naukowy z zakresu doktryn politycznych i prawnych, prawa islamu, prawa krajów Bliskiego Wschodu i praw człowieka (też w kontekście europejskim);

- doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w prowadzeniu ćwiczeń z zakresu statusu kobiety w prawie islamu; historii doktryn politycznych, prawnych i administracyjnych; wstępu do nauki o państwie i polityce;
- udział w międzynarodowych i krajowych  projektach/grantach badawczych;
- posiadanie doświadczenia w pracach organizacyjnych (w tym organizacja i współorganizacja międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych);

- doświadczenie w pracach redakcyjnych czasopisma naukowego;  
- posiadanie doświadczenie związanego z przewodniczeniem i prowadzeniem prac w ramach studenckich kół naukowych;

- posiadanie doświadczenia jako referent na międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym referaty wygłaszane w języku angielskim);

-oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego;

- oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne - o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Katedry  Doktryn Politycznych i Prawnych –

prof. dr hab. Mirosław Sadowski, mail: miroslaw.sadowski@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 27.05.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.