Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko lektora w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

Uniwersytet Wrocławski

 ogłasza konkurs na stanowisko lektora języka polskiego

w Szkole Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców

Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 01.10.2021 roku zatrudnienie na pełny etat.

 • Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 1. posiadanie tytułu magistra filologii polskiej;
 2. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa;
 3. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie lektoratu języka polskiego jako obcego (minimum 240 godzin w każdym roku) w grupach wielonarodowych i wielojęzycznych, na wszystkich poziomach znajomości języka polskiego;
 4. udokumentowany dorobek w zakresie przygotowania zawodowego kandydatów na lektorów języka polskiego jako obcego;
 5. aktywny udział w pracach związanych z egzaminami certyfikatowymi z języka polskiego jako obcego;
 6. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;
 7. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych; znajomość języka angielskiego ( w stopniu umożliwiającym komunikowanie się z cudzoziemcami);
 8. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców: zainteresowania badawcze w zakresie znajomości różnych metod nauczania JPJO, w tym bardzo dobra  znajomość podręczników do nauczania i testowania języka polskiego oraz  umiejętność ich krytycznego analizowania; umiejętność samodzielnego układania programu językowego i kulturowego, układania zadań oraz przygotowywania różnych typów testów (załączenie własnych autorskich przykładowych scenariuszy lekcyjnych); umiejętność posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii pomocnych
  w nauczaniu (np. tablicy multimedialnej, platform edukacyjnych); udział w grantach jako badacz i/lub kierownik (udział w projektach międzynarodowych o charakterze naukowym lub dydaktycznym);
 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem (w przypadku ukończenia studiów podyplomowych – świadectwo ich ukończenia),
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 8. informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 9. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres arkadiusz.lewicki@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 10. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu: lektorat języka polskiego na poziomie B1;
 11. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 12. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 • Termin składania ofert na adres: praca@uwr.edu.pl do 24.05.2021 r.
 • Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2021 r.
 • Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.