Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Zakład Geografii Fizycznej

 

Stanowisko: adiunkt

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Liczba stanowisk: 1

Zatrudnienie od 1 października 2021 roku.

Słowa kluczowe: geografia, geografia fizyczna, geochemia, paleogeografia czwartorzędu

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • stopień naukowy doktora w Dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • dorobek publikacyjny, którego istotną część stanowią publikacje w czasopismach indeksowanych przez Web of Science, zawierający osiągnięcia z zakresu paleogeografii czwartorzędu, litostratygrafii i geochemii;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, doświadczenie w obsłudze programów ArcGIS, CorelDRAW, Grapher;
 • znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego;
 • udokumentowany, czynny udział w konferencjach naukowych;
 • doświadczenia w organizacji konferencji naukowych;
 • doświadczenie i udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych (np. projekty NCN),
 • udokumentowany, czynny udział w projektach badawczych;
 • doświadczenia w prowadzeniu badań terenowych (w szczególności osadów środowisk glacigenicznych);
 • doświadczenie dydaktyczne;
 • preferowane doświadczenie w interpretacji danych geochemicznych dotyczących sekwencji lessowo-glebowych oraz osadów innych środowisk glacigenicznych;
 • preferowane dodatkowe wykształcenie geologiczne;
 • preferowane posiadanie prawa jazdy oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia pojazdów samochodowych.

Podstawowe obowiązki na stanowisku adiunkta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny):

 • obszar badawczy: prowadzenie wielowskaźnikowych badań osadów środowisk glacigenicznych, wykorzystanie metod geochemicznych w badaniach litostratygraficznych, nawiązywanie współpracy międzynarodowej,
 • obszar dydaktyczny: prowadzenie zajęć dydaktycznych (ok. 320 godzin – np. Technologie informacyjne, Fizjografia planistyczna, Fizjografia urbanistyczna, Ćwiczenia terenowe: Strefy krajobrazowe w Europie oraz hydrologia), sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi, udział w organizacji procesu kształcenia,
 • obszar organizacyjny: aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geografii Fizycznej (organizacja seminariów i konferencji), koordynowanie procesu pozyskiwania projektów badawczych przez pracowników Zakładu, opieka nad mediami społecznościowymi z logo Zakładu Geografii Fizycznej.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2021 roku

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 roku

Wymiar etatu: pełny etat

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 1. życiorys
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. kserokopię dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu doktora
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności
 5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (jakub.kierczak@uwr.edu.pl)  bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: praca@uwr.edu.pl do dnia 24 maja 2021