Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Administracyjnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

w Instytucie Nauk Administracyjnych  

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy. (andrzej.bator@uwr.edu.pl)

 

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, sąd administracyjny, organ administracji publicznej.

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Złożył rozprawę doktorską lub posiada opracowany plan badawczy z zakresu problematyki postępowania sądowoadministracyjnego, także w ujęciu prawnoporównawczym oraz posiada zainteresowania naukowe z zakresu administracyjnych kar pieniężnych, problematyki obowiązku współstosowania prawa europejskiego w postępowaniu administracyjnym lub zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej.
 • Ukończył jednolite, pięcioletnie, stacjonarne studia magisterskie na kierunku prawo i uzyskał tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie bardzo dobrym (w skali ocen przyjętej na Uniwersytecie Wrocławskim).
 • Odbywa lub odbył aplikację sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz legitymuje się praktyką w zakresie prawa administracyjnego, w tym podatkowego, potwierdzoną doświadczeniem zawodowym.
 • Posiada potwierdzoną znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 • Uczestniczył czynnie wygłaszając referaty na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim z zakresu prawa administracyjnego, w tym postępowania administracyjnego.
 • Posiada doświadczenie w organizacji ogólnopolskich konferencji naukowych.
 • Jest autorem lub współautorem opublikowanych bądź przyjętych do druku artykułów z zakresu prawa administracyjnego, w tym również postępowania administracyjnego i prawa podatkowego.
 • Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w polskiej szkole wyższej z przedmiotu Postępowanie administracyjne.
 • Jest członkiem redakcji wysoko punktowanego czasopisma naukowego (co najmniej 70 punktów) znajdującego się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych, stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
 • Posiada zdolność do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów badawczych związanych z realizacją krajowych lub zagranicznych grantów badawczych.
 • Posiada znajomość języka włoskiego.
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym właściwe przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki prawne) w 100%.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Sobieralski mail: .

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 20.05.2021 r.
z dopiskiem "asystent 2 KPA INA"

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.