Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Administracyjnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy. (andrzej.bator@uwr.edu.pl)

 

Słowa kluczowe: Postępowanie administracyjne, egzekucja administracyjna, sąd administracyjny, organ administracji publicznej.

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Tytuł zawodowy magistra administracji.
 • Wszczęty przewód doktorski.
 • Osiągnięcia naukowe i zainteresowania badawcze związane z tematyką postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
 • Zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Zakładu −
 • Recenzowane publikacje książkowe z zakresu prawa administracyjnego, zwłaszcza procesowego.
 • Publikacje w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych lub w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r.
 • Publikacje w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r.
 • Co najmniej jedna publikacja w języku innym niż polski.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla praktyków postępowania egzekucyjnego w administracji w tym na studiach podyplomowych.
 • Czynny udział w co najmniej 10 ogólnopolskich konferencjach naukowych w tym co najmniej 3 organizowanych przez jednostkę inną niż Uniwersytet Wrocławski.
 • Czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku orzeczniczym w strukturach państwowej lub samorządowej administracji publicznej
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Prawo egzekucyjne.
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku naukowo-dydaktycznym w państwowej szkole wyższej.
 • Potwierdzone certyfikatem uprawnienia, jak również doświadczenie w prowadzeniu zajęć e-learningowych, będących zaawansowaną formą prowadzenia kształcenia na odległość.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć zdalnych, w tym zwłaszcza umiejętność przygotowania oraz przeprowadzenia zarówno zajęć synchronicznych (w czasie rzeczywistym), jak również asynchronicznych (poprzez zamieszczenie materiału audiowizualnego, takiego jak film wideo).
 • Biegła obsługa oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia zajęć bądź innych wydarzeń naukowych online – zarówno pakietu Office 365, jak również platform opartych na systemie Moodle oraz innych narzędzi służących do nagrywania, jak i transmisji strumieniowej.
 • Doświadczenie w sprawowaniu opieki nad studenckim kołem naukowym i animacji jego działalności.
 • Pełnienie funkcji przewodniczącego komitetu organizacyjnego oraz moderatora na ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Działania w zakresie popularyzującym naukę, takie jak udział w prowadzeniu strony internetowej o tematyce naukowo-dydaktycznej, działalność lub współpraca z kołami naukowymi z różnych ośrodków naukowych, organizacja lub pomoc przy organizacji wydarzeń naukowych, konkursów.
 • Ukończenie szkolenia z zakresu przygotowania do wymagań przeciwepidemicznych w związku z zagrożeniem SARS CoV2.
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne) w 100%.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Sobieralski mail: krzysztof.sobieralski@uwr.edu.pl.

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 20.05.2021 r.
z dopiskiem "asystent 1 KPA INA"

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.  Przewidywana data zatrudnienia od 1.10.2021 r.