Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w Zakładzie Nauczania Fizyki

 

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs

na jedno stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktyczne
w dyscyplinie nauki fizyczne, w pełnym wymiarze czasu pracy)
w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w Zakładzie Nauczania Fizyki

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 lipca 2021 r.

Zatrudnienie nastąpi od dnia 1 października 2021 r.

Od kandydata oczekuje się:

 • posiadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne,
 • udokumentowania predyspozycji do pracy badawczej (publikacje naukowe
  z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN) i dydaktycznej (zrealizowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej),
 • doświadczenia w nauczaniu fizyki w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącym,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć o charakterze szkoleniowym dla nauczycieli nieakademickich,
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego. 

Wysoce pożądane jest:

 • posiadanie stopnia awansu zawodowego co najmniej nauczyciela mianowanego,
 • posiadanie uprawnień egzaminatora maturalnego z fizyki,
 • uczestnictwo w realizacji projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł UE.

Podstawowe obowiązki związane ze stanowiskiem, na które ogłoszony jest konkurs:

 • w obszarze badawczym: prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, w szczególności w zakresie dydaktyki i  nauczania fizyki, związanych z kształceniem nauczycieli fizyki, promotorstwo prac licencjackich, magisterskich.
 • w obszarze organizacyjnym: praca w uniwersyteckich organach kolegialnych, komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, organizacja i uczestnictwo w wydziałowych i uniwersyteckich kampaniach promocyjnych

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adres: Pawel.Rudawy@uwr.edu.pl
  bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 8. pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).
 9. pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: Adiunkt w ZNF w terminie do 30 maja 2021 r.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjachWydział Fizyki i Astronomii nie odsyła złożonych dokumentów.