Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Zarządzania Finansami

Instytutu Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć  na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, rachunkowość, controlling

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata 

          zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.

 • Oświadczenie o reprezentowaniu dyscypliny naukowej Ekonomia i Finanse w 100%.
 • Posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.
 • Legitymować się dobrym dorobkiem naukowym i dydaktycznym z obszaru rachunkowości i controllingu.
 • Posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (szczególnie wykładów) na uczelniach wyższych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu.
 • Posiadać doświadczenie w promotorstwie prac licencjackich i magisterskich.
 • Wskazane są kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych z zakresu rachunkowości i controllingu oraz znajomość programów finansowo-księgowych takich jak SAGE SYMFONIE, COMARCH OPTIME ERP.
 • Oczekiwane jest, aby Kandydat posiadał uprawnienia zawodowe z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego.

Szczegółowych informacji udziela szef Zakładu Zarządzania Finansami – dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.ed.pl

Dokumenty proszę kierować  na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 02.05.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.