Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Polityki Gospodarczej w Instytucie Nauk Ekonomicznych

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Polityki Gospodarczej

w Instytucie Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

            Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: ekonomia, polityka ekonomiczna

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse,
 • Posiadać dorobek naukowy z zakresu Ekonomii, w tym Polityki gospodarczej lub regionalnej, potwierdzony publikacjami posiadającymi Impact Factor,
 • Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu Polityki gospodarczej lub regionalnej i Ekonomii,
 • Doświadczenie badawcze z zakresu Polityki gospodarczej lub rozwoju regionalnego i  Ekonomii,
 • Doświadczenie we współpracy międzynarodowej,
 • Doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na badania w otwartych konkursach grantowych lub pełnienie funkcji badacza/wykonawcy w zespole realizującym granty finansowane ze środków pozyskanych w otwartych konkursach grantowych,
 • Doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami publicznymi lub sektorem prywatnym,
 • Zaangażowanie w prace badawcze z jasnym określeniem problematyki badawczej w zakresie pracy habilitacyjnej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata  zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Ekonomia i Finanse (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Ekonomia i Finanse) w 100%.
 • Kultura osobista.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk, mail: daria.kostecka-jurczyk@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 02.05.2021 r.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.

Przewidywana data zatrudnienia od 01.10.2021 r.