Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko stanowisko wykładowcy w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w Zakładzie Nanooptyki i Nanostruktur

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na jedno stanowisko  wykładowcy w Instytucie Fizyki Doświadczalnej

w Zakładzie Nanooptyki i Nanostruktur

(etat dydaktyczny, w pełnym wymiarze czasu pracy)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

Od kandydata oczekuje się:

 • posiadania tytułu zawodowego magistra fizyki,
 • udokumentowania predyspozycji do pracy dydaktycznej (zrealizowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej),
 • dobrej znajomości języków programowania Java oraz Kotlin,
 • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dotyczących programowania urządzeń mobilnych (Android),
 • bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego.

Podstawowe obowiązki związane ze stanowiskiem, na które ogłoszony jest konkurs:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności prowadzenie wykładu i laboratorium Programowanie urządzeń mobilnych na kierunku Informatyka Stosowana i Systemy Pomiarowe, prowadzenie innych zajęć dydaktycznych, w szczególności dotyczących podstaw fizyki oraz programowania urządzeń mobilnych i ogólnie pojętych systemów pomiarowych.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra fizyki,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności, ––
 5. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 6. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adres: Pawel.Rudawy@uwr.edu.pl
  bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 7. pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).
 8. pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości:  wykładowca w ZNiN w terminie do 20 sierpnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.09.2021 r., natomiast zatrudnienie osoby wyłonionej w konkursie od dnia 1 października 2021 r.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.