Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Katedrze Prawa Konstytucyjnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, prawo konstytucyjne, prawa człowieka, ochrona danych osobowych

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • posiadanie tytułu doktora nauk prawnych (specjalność prawo konstytucyjne - tytuł doktorski uzyskany maksymalnie w okresie ostatnich 15 lat kalendarzowych) lub doktora habilitowanego (stopień uzyskany maksymalnie w okresie ostatnich 5 lat kalendarzowych);
 • wykazanie znacznego dorobku naukowego z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa praw człowieka, prawa konstytucyjnego porównawczego, ochrony danych osobowych (minimum 10 punktowanych publikacji naukowych w okresie ostatnich 5 lat, w tym co najmniej dwie publikacje w języku angielskim; hiszpańskim, albo niemieckim i/lub francuskim);
 • legitymowanie się co najmniej 4 letnią praktyką dydaktyczną w szkole wyższej (prowadzenie ćwiczeń, i jako doktor nauk prawnych - wykładów, dotyczących problematyki prawa konstytucyjnego, prawa praw człowieka, prawa porównawczego, ochrony danych osobowych);
 • odbycie minimum 3 staży zagranicznych w okresie ostatnich 7 lat;
 • posiadanie doświadczenia w pracach organizacyjnych (m.in.: organizacja i współorganizacja konferencji naukowych);
 • legitymowanie się doświadczeniem dydaktycznym w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim odpowiadającym tematyce prawa konstytucyjnego (np. Polish Constitutional Law,  Comparative Constitutional Law, Human Rights Law, Data and information protection in business, System of governments) oraz bardzo dobrą znajomości języka hiszpańskiego lub niemieckiego, popartą publikacjami naukowymi w tym języku umożliwiająca prowadzenie zajęć w jednym z tych języków; W przypadku kandydata  zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego;
 • posiadanie doświadczenia jako referent na międzynarodowych konferencjach naukowych (minimum 2 referaty wygłaszane w języku angielskim i/lub hiszpańskim/niemieckim/francuskim);
 • posiadanie doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe (granty i inne);
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne lub Ekonomia i Finanse) w 100%.

Szczegółowych informacji udziela kierownik jednostki: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, mariusz.jablonski@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 czerwca 2021 r. Przewidywana data zatrudnienia od  01.07.2021 r.