Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Kroatystyki i Serbistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Uniwersytet Wrocławski  ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Kroatystyki i Serbistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.). Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021. Zatrudnienie na pełny etat.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

1. posiadanie co najmniej tytułu magistra (lub analogicznego) w zakresie filologii chorwackiej;  

2. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka chorwackiego w państwowych instytucjach oświatowych; 

3. natywny użytkownik języka chorwackiego lub biegła znajomość języka chorwackiego w mowie i piśmie na poziomie C2;

4. gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka chorwackiego w zakresie od A2 do C2 wg ESOKJ.

 5. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym i potrzebami Zakładu Kroatystyki i Serbistyki: doświadczenie w organizacji wydarzeń popularyzatorskich i naukowych; dodatkowym atutem będzie znajomość języka polskiego na poziomie podstawowym.  

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;

2. życiorys; 

3. kwestionariusz osobowy;DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB) 

4. kopię dyplomu;

 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych i innych osiągnięć na polu organizacji;

 6. wykaz publikacji naukowych (opcjonalnie);

7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego (opcjonalnie);

 8. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;

9. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu praktycznej nauki języka chorwackiego jako obcego dla studiów I stopnia;

 10. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy; 11. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.  Wszystkie dokumenty powinny być podpisane. 

III. Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 26.04. 2021 r. IV. Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 31.05. 2021 r. V. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)