Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Instytutu Prawa Cywilnego

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

  w Zakładzie Prawa Pracy

Instytutu Prawa Cywilnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • kandydat powinien: posiadać co najmniej stopień doktora w zakresie prawa, specjalizować się w zakresie prawa pracy lub prawa zabezpieczenia społecznego, posiadać dorobek naukowy w zakresie prawa pracy lub prawa zabezpieczenia społecznego oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie prawa;
 • oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego;
 • oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne w 100%).

  Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem Andrzej.Bator@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

       Słowa kluczowe: prawo pracy, prawo zabezpieczenia społecznego

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Prawa Pracy – prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński, mail: tadeusz.kuczynski@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 28.04.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.06.2021 r.