Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych - Zespół koreanistyczny

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne - asystent

w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 października 2021. Zatrudnienie na pełny etat na czas określony.

 • Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci: 
 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo lub w dyscyplinie językoznawstwo i/lub tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii koreańskiej;
 2. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie: literatury i kultury Korei lub w zakresie języka koreańskiego;
 3. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej – w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku koreanistyka;
 4. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni wyższych, m.in. organizacja konferencji;
 5. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym; znajomość języka koreańskiego poświadczona dyplomem studiów koreanistycznych;
 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktycznym zespołu koreańskiego oraz potrzebami Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych: zainteresowania badawcze w zakresie literatury i/lub języka, koreańskiego; doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich; znajomość języka angielskiego na poziomie B2; udział w grantach jako badacz i/lub kierownik.
 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu doktorskiego i/lub kopię dyplomu magisterskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 8. informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 9. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendacyjne kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 10. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu praktycznej nauki języka koreańskiego (na I stopniu studiów);
 11. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 12. ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 • Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 26.04.2021 r.
 • Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 31.05.2021 r.
 • Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.