Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko badawczo-dydaktyczne - asystent

w Zakładzie Translatologii Instytutu Filologii Romańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 lipca 2021 r. Zatrudnienie na pełny etat.

 • Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo i/lub tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii romańskiej, filologii francuskiej lub pokrewnym oraz tytułu zawodowego magistra w zakresie filologii polskiej;
 2. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa francuskiego, językoznawstwa porównawczego francusko-polskiego lub translatologii (opublikowana monografia autorska będzie dodatkowym atutem);
 3. biegła znajomość języka francuskiego i języka polskiego w mowie i piśmie;
 4. sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie translatologii i/lub językoznawstwa porównawczego;
 5. doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacji pracy dydaktycznej w uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim;
 6. doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu gramatyki kontrastywnej, kultury języka polskiego, dydaktyki przekładu i praktycznej nauki języka francuskiego oraz gotowość ich prowadzenia w przyszłości;
 7. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem naukowo-dydaktycznym Zakładu Translatologii oraz potrzebami IFR: wykształcenie zwiększające kompetencje odnoszące się do badań w zakresie przekładu z francuskiego na polski i odwrotnie lub dydaktyki przekładu; znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu doktorskiego i/lub kopię obu dyplomów magisterskich;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 6. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 8. informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 9. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną na adres Sekretarza Wydziałowej Komisji Konkursowej: barbara.bernacka@uwr.edu.pl i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 10. projekt zajęć z zakresu dydaktyki przekładu dla studentów filologii francuskiej (30 godzin ćwiczeń lub konwersatorium na I lub II stopniu studiów);
 11. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 12. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 • Dokumenty należy przesłać na adres praca@uwr.edu.pl 26 kwietnia 2021 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 31 maja 2021 r.
 • Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.