Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej

Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 lipca 2021 roku. Zatrudnienie na pełny etat.

 • Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 1. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych;
 2. udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach;
 3. udokumentowane w życiorysie zawodowym doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów związanych z komunikowaniem międzykulturowym;
 4. międzynarodowe doświadczenie naukowe;
 5. udokumentowany udział w grantach jako badacz i/lub uczestnik;
 6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego;
 7. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w dydaktyce akademickiej i w środowisku uczelnianym oraz w badaniach komparatystycznych.
 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu doktorskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 8. informacja o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 9. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska porównywalne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Konkursowej/ na adres sekretarza WKK: / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 10. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu komunikacji międzykulturowej (konwersatorium na II stopniu studiów);
 11. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 12. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 • Termin składania ofert na adres : 26 kwietnia 2021 r.
 • Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2021 r.
 • Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.