Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starszy wykładowca (językoznawstwo/glottodydaktyka) w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (językoznawstwo/glottodydaktyka)

w Zakładzie Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 z późn. zmianami).

Podjęcie pracy w Uczelni przewidziane jest od 1.10.2021 r.

Zatrudnienie na pełny wymiar etatu.

I. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. posiadanie co najmniej stopnia magistra filologii angielskiej;
 2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej w zakresie nauczania języka angielskiego na poziomie C1 i C2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ);
 3. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2 ESOKJ;
 4. gotowość prowadzenia wszystkich rodzajów zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie C1 i C2 ESOKJ;
 5. znajomość języka polskiego umożliwiająca sprawną komunikację w środowisku uczelnianym.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu magisterskiego (lub doktorskiego);
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 6. wykaz publikacji naukowych;
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego (opcjonalnie);
 1. wskazanie nazwisk i adresów mailowych co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska kompatybilne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata. Listy rekomendujące kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Wydziałowej Komisji  Konkursowej /na adres Sekretarza WKK:  barbara.bernacka@uwr.edu.pl / bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 2. projekt zajęć dydaktycznych z praktycznej nauki języka angielskiego (konwersacje) w wymiarze 30 godzin – sylabus oraz proponowane techniki nauczania z włączeniem technik nauczania na odległość;
 3. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 4. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

Dokumenty proszę wysłać na adres: praca@uwr.edu.pl

III. Termin składania ofert na adres praca@uwr.edu.pl: 26 kwietnia 2021 r.

IV. Termin (planowany) rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2021 r.

V. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.