Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 2012 roku

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 1 z 2012 roku z dnia 13.01.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 97 z 2011 r. w sprawie organizacji, trybu i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 2 z 2012 roku z dnia 16.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2012.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 3 z 2012 roku z dnia 16.01.2012 r. w sprawie przechowywania i wydawania broni myśliwskiej stanowiącej własność UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 4 z 2012 roku z dnia 17.01.2012 r. w sprawie zasad podziału środków pozabudżetowych stanowiących przychody własne wewnętrzne UWr przeznaczonych zwiększenie wynagrodzeń.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 5 z 2012 roku z dnia 23.01.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 6 z 2012 roku z dnia 25.01.2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 7 z 2012 roku z dnia 27.01.2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 8 z 2012 roku z dnia 01.02.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 30 z 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 9 z 2012 roku z dnia 1.02.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku komunikacja wizerunkowa na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 10 z 2012 roku z dnia 01.02.2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Analiz DNA w Instytucie Zoologicznym na WNB UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 11 z 2012 roku z dnia 02.02.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 8 z 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 12 z 2012 roku z dnia 9.02.2012 r. w sprawie ustanowienia na WNHiP nagrody za najlepszą pracę magisterską na temat opozycji pro-demokratycznej w Polsce po II wojnie światowej.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 13 z 2012 roku z dnia 9.02.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 88 z 2009 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 14 z 2012 roku z dnia 14.02.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 86 z 2010 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności chemia podstawowa.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 15 z 2012 roku z dnia 23.02.2012 r. w sprawie opłat za dokumenty wydawane studentom, doktorantom, doktorom, doktorom habilitowanym oraz uczestnikom studiów podyplomowych UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 16 z 2012 roku z dnia 09.03.2012 r. w sprawie opłat oraz stawek wynagrodzeń promotorów i recenzentów w postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego w roku 2012.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 17 z 2012 roku z dnia 12.03.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 28 z 2007 r. wprowadzające Regulamin organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 18 z 2012 roku z dnia 12.03.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 101 z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zbiorów bibliotek specjalistycznych UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 19 z 2012 roku z dnia 14.03.2012 r. w sprawie utworzenia Biblioteki w Instytucie Konfucjusza.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 20 z 2012 roku z dnia 14.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych na WNB UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 21 z 2012 roku z dnia 14.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla studentów cudzoziemców UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 22 z 2012 roku z dnia 27.03.2012 r. w sprawie zmian do zarządzenia nr 78 z 2002 r. wprowadzającego zasasy - politykę rachunkowości w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 23 z 2012 roku z dnia 28.03.2012 r. w sprawie form zatrudnienia i sposobów wynagradzania osób realizujących projekty badawcze i inne finansowane ze środków pozabudżetowych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 24 z 2012 roku z dnia 28.03.2012 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 25 z 2012 roku z dnia 02.04.2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów w IFP na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 26 z 2012 roku z dnia 11.04.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 28 z 2007 r. wprowadzające Regulamin organizacyjny systemu biblioteczno-informacyjnego UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 27 z 2012 roku z dnia 12.04.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 5 z 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 28 z 2012 roku z dnia 17.04.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności Master Managerial Economics na kierunku ekonomia na WPAE UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 29 z 2012 roku z dnia 19.04.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 23 z 2012 roku.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30 z 2012 roku z dnia 20.04.2012 r. uchylające zarządzenie nr 24 z 2009 r. w sprawie dodaku specjalnego dla wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 31 z 2012 roku z dnia 23.04.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności w języku angielskim na studiach drugiego stopnia na kierunku chemia na Wydziale Chemii UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 32 z 2012 roku z dnia 24.04.2012 r. w sprawie zmiany nazwy specjalności kształcenie zintegrowane i edukacja przedszkolna na kierunku pedagogika na WNHP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 33 z 2012 roku z dnia 25.04.2012 r. w sprawie wzorów tabel do przygotowania opisu zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów oraz opisu przedmiotu modułu kształcenia (sylabusa).pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 34 z 2012 roku z dnia 25.04.2012 r. w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012-2013.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 35 z 2012 roku z dnia 26.04.2012 r. w sprawie procedury rejestracji w systemie INTERNETOWEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW oraz organizacji procesu rekrutacji w UWr w roku akademickim 2012-2013.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 36 z 2012 roku z dnia 26.04.2012 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów w UWr w roku akademickim 2012-2013.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 37 z 2012 roku z dnia 27.04.2012 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Języków i Kultury Bliskiego Wschodu w ISKŚO na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 38 z 2012 roku z dnia 27.04.2012 r. w sprawie elektronicznej legitymacji doktoranta.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 39 z 2012 roku z dnia 09.05.2012 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom I stopnia na kierunku praca socjalna na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 40 z 2012 roku z dnia 09.05.2012 r. w sprawie nadania kodu USOS stacjonarnym studiom II stopnia na kierunku socjologia technikii ekologii na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 41 z 2012 roku z dnia 09.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych i świadectw ukończenia kursu dokształcającego oraz określenia zasad ich wypełniania.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42 z 2012 roku z dnia 10.05.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 20 z 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych na WNB UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 43 z 2012 roku z dnia 10.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 44 z 2012 roku z dnia 14.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 45 z 2012 roku z dnia 15.05.2012 r. w sprawie likwidacji specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika na WNHP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 46 z 2012 roku z dnia 15.05.2012 r. w sprawie zmiany nazwy dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej matematyka z etyką i filozofią na kierunku matematyka na WMI UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 47 z 2012 roku z dnia 17.05.2012 r. w sprawie nadania symboli organizacyjny i kodów jednostkom organizacyjnym BU.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 48 z 2012 roku z dnia 17.05.2012 r. w sprawie nadania kodu USOS Zespołowi Dydaktyczno-Medialnemu na WFiA UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 49 z 2012 roku z dnia 17.05.2012 r. w sprawie nadania kodu USOS Ośrodkowi Współpracy Polsko-Czesko-Słowackiej na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 50 z 2012 roku z dnia 17.05.2012 r. w sprawie nadania kodu USOS Laboratorium Badań, Komunikacji, Wizerunku i Mediów w IDiKS na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 51 z 2012 roku z dnia 21.05.2012 r. w sprawie nadania kodów USOS studiom na kierunku europiestyka na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 52 z 2012 roku z dnia 21.05.2012 r. w sprawie nadania kodów USOS studiom na makrokierunku Dyplomacja europejska na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 53 z 2012 roku z dnia 21.05.2012 r. w sprawie nadania kodów USOS studiom na kierunku politologia na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 54 z 2012 roku z dnia 21.05.2012 r. w sprawie nadania symbolu organizacyjnego i kodu Samodzielnej Sekcji Zaopatrzenia.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 55 z 2012 roku z dnia 21.05.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 68 z 2010 r..pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 56 z 2012 roku z dnia 21.05.2012 r. wprowadzające zmianę do zarządzenia nr 96 z 2012 r..pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 57 z 2012 roku z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 58 z 2012 roku z dnia 23.05.2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej w Instytucie Historycznym na WNHP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 59 z 2012 roku z dnia 23.05.2012 r. w sprawie zmiany nazwy Pracowni Współczesnej Poezji Amerykańskiej i Kanadyjskiej w IFA na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 60 z 2012 roku z dnia 28.05.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 95 z 2012 r. w sprawie utworzenia PDDK w IH na WNHP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 61 z 2012 roku z dnia 28.05.2012 r. w sprawie utworzenia dwóch specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 62 z 2012 roku z dnia 29.05.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012-2013.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 63 z 2012 roku z dnia 29.05.2012 r. w sprawie nadania kodu studiom eksternistycznym na kierunku filologia specjalność filologia francuska.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 64 z 2012 roku z dnia 31.05.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na Podyplomowych Studiach Dziennikarstwa i Public Relations na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 65 z 2012 roku z dnia 31.05.2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków WKR i UKR UWr przeprowadzających postępowania rekrutacyjne na studia w roku akademickim 2012-2013.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 66 z 2012 roku z dnia 01.06.2012 r. uchylające zarządzenie nr 24 z 2009 r. w sprawie dodatku specjalnego dla wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne w językach obcych w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 67 z 2012 roku z dnia 06.06.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków wydziałowych komisji rekrutacyjnych i UKR UWr w roku akademickim 2011-2012.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 68 z 2012 roku z dnia 11.06.2012 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Antropologii na WNB UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 69 z 2012 roku z dnia 11.06.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z 2012 r. w sprawie PLKPNM.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 70 z 2012 roku z dnia 11.06.2012 r. w sprawie zmiany kodów USOS Pracowni znajdujących się w strukturze organizacyjnej IH na WNHP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 71 z 2012 roku z dnia 11.06.2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Edytorstwa Źródeł Historycznych w IH na WNHP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 72 z 2012 roku z dnia 15.06.2012 r. wprowadzające zmiany do Regulaminu ZFŚS w Uniwersytecie Wrocławskim.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 73 z 2012 roku z dnia 20.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 74 z 2012 roku z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zmiany nazwy Podyplomowych Studiów Języka i Kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 75 z 2012 roku z dnia 20.06.2012 r. w sprawie nadania kodu USOS niestacjonarnym (zaocznym) studiom na kierunku bezpieczeństwo narodowe na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 76 z 2012 roku z dnia 20.06.2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 77 z 2012 roku z dnia 20.06.2012 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów do pracy przy monitorach ekranowych, dla pracowników UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 78 z 2012 roku z dnia 21.06.2012 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnych Języka Serbskiego na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 79 z 2012 roku z dnia 21.06.2012 r. w sprawie utworzenia Studiów Popdyplomowych dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnych Języka Czeskiego na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 81 z 2012 roku z dnia 21.06.2012 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Ustanych i Pisemnych Języka Rosyjskiego na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 82 z 2012 roku z dnia 21.06.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności Administration in International Organisations na kierunku administracja na WPAiE.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 83 z 2012 roku z dnia 29.06.2012 r. w sprawie nadania kodu niestacjonarnym (zaocznym) studiom drugiego stopnia na kierunku filologia specjalność filologia hiszpańska.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 84 z 2012 roku z dnia 29.06.2012 r. w sprawie nadania kodu stacjonarnym studiom pierwszego stopnia na kierunku indywidualne studia informatyczno-matematyczne.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 86 z 2012 roku z dnia 6.07.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 19 z 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania powierzchni reklamowych w Uniwersytecie Wrocławskim

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 87 z 2012 roku z dnia 19.07.2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 88 z 2012 roku z dnia 24.07.2012 r. w sprawie likwidacji Pracowni Teledetekcji w IGRR na WNoZiKŚ UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 89 z 2012 roku z dnia 24.07.2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia w IPe na WNHiP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 90 z 2012 roku z dnia 26.07.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 z 2011 r. wprowadzającego Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 91 z 2012 roku z dnia 27.07.2012 r. w sprawie nowego studenckiego konta bankowego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 92 z 2012 roku z dnia 03.08.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 87 z 2000 r. w sprawie utworzenia przy UWr Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 93 z 2012 roku z dnia 06.08.2012 r. ustalające zakresy działania Prorektorów i Kanclerza UWr oraz określające podporządkowanie jednostek organizacyjnych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 94 z 2012 roku z dnia 06.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Administracji UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 95 z 2012 roku z dnia 28.08.2012 r. w sprawie likwidacji niestacjonarnych (zaocznych) studiów I stopnia i II stopnia na kierunku matematyka na WMI UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 96 z 2012 roku z dnia 28.08.2012 r. w sprawie nadania symboli organizacyjnych i kodów USOS komórkom Administracji Centralnej UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97 z 2012 roku z dnia 30.08.2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 78 z 2011 r. wprowadzającego Regulamin Udostępniania Zbiorów BU we Wrocławiu.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 97a z 2012 roku z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 105 z 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcających w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 98 z 2012 roku z dnia 31.08.2012 r. w sprawie nadania kodu USOS Uniwersyteckiemu Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99 z 2012 roku z dnia 03.09.2012 r. w sprawie zmiany kodu USOS KLMN na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 100 z 2012 roku z dnia 03.09.2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 101 z 2012 roku z dnia 03.09.2012 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej AC UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 102 z 2012 roku z dnia 03.09.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 103 z 2012 roku z dnia 05.09.2012 r. w sprawie organizacji procesu wdrażania USOS.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 104 z 2012 roku z dnia 07.09.2012 r. w sprawie powołania w UWr Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 105 z 2012 roku z dnia 07.09.2012 r.w sprawie utworzenia Pracowni Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami w IFS na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 106 z 2012 roku z dnia 07.09.2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Lingwistyki Mediów w IFG na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 107 z 2012 roku z dnia 12.09.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 16 z 2012 r. w sprawie opłat oraz stawek wynagrodzeń promotorów i recenzentów w postępowaniach nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 108 z 2012 roku z dnia 20.09.2012 r. w sprawie opłat za studia wnoszonych przez cudzoziemców studiujących w UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 109 z 2012 roku z dnia 25.09.2012 r. w sprawie powołania w UWr Komisji ds. Zagospodarowania Składników Majątkowych.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 114 z 2012 roku z dnia 27.09.2012 r. Regulamin przyznawania dofinansowania na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 110 z 2012 roku z dnia 25.09.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na stacjonarnych studiach II stopnia na kierunku politologia na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 111 z 2012 roku z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany nazwy Studiów Podyplomowych Zarządzania w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki na WPAE UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 113 z 2012 roku z dnia 26.09.2012 r. w sprawie utorzenia Studiów Podyplomowych Organizacji Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego na WPAE UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 112 z 2012 roku z dnia 26.09.2012 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie Dziedzictwem Kultury Materialnej na WNHP UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 115 z 2012 roku z dnia 28.09.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 16 z 2012 r. w sprawie opłat oraz stawek wynagrodzeń promotorów i recenzentów w postępowaniach nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 116 z 2012 roku z dnia 26.09.2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 117 z 2012 roku z dnia 03.10.2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 118 z 2012 roku z dnia 05.10.2012 r. w sprawie nadania kodu USOS specjalności Global Studies na kierunku stosunki miedzynarodowe na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 119 z 2012 roku z dnia 09.10.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności Comparative Politics na stacjonarnych studiach I stopnia na kierunku politologia na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 120 z 2012 roku z dnia 9.10.2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WCh UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 121 z 2012 roku z dnia 11.10.2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Politologii na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 122 z 2012 roku z dnia 11.10.2012 r. w sprawie przekształcenia Laboratorium Geofizycznego w Samodzielną Pracownię Geofizyczną w ING na WNZKŚ UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 123 z 2012 roku z dnia 11.10.2012 r. w sprawe zmian organizacyjnych w IDiKS na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 124 z 2012 roku z dnia 18.10.2012 r. w sprawie utworzenia w CEN UWr Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych_Przygotowanie do zawodu nauczyciela.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 125 z 2012 roku z dnia 26.10.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 83 z 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla pracowników UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 126 z 2012 roku z dnia 31.10.2012 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Administracji WPAE UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 127 z 2012 roku z dnia 7.11.2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 39 z 1999 r. w sprawie powołania w UWr UTW.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 128 z 2012 roku z dnia 08.11.2012 r. w sprawie utworzenia Zakładu Translatoryki w IFA na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 129 z 2012 roku z dnia 9.11.2012 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych wzorów.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 130 z 2012 roku z dnia 14.11.2012 r. w sprawie likwidacji Zakładu Cytogenetyki i Specjacji Roślin w IBE na WNB UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 131 z 2012 roku z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Fizjologii Roślin oraz Zakładu Morfologii i ROzwoju Roślin w IBE na WNB UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 132 z 2012 roku z dnia 19.11.2012 zmieniające zarządzenie nr 126 z 2012 r. wprowadzające Regulamin Organizacyjny Administracji WPAE UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 133 z 2012 roku z dnia 26.11.2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej na kadencję 2012-2016.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 134 z 2012 roku z dnia 26.11.2012 r. w sprawie utworzenia Pracowni Chemii Biologicznej na WB UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 135 z 2012 roku z dnia 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 136 z 2012 roku z dnia 18.12.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 137 z 2012 roku z dnia 18.12.2012 r. w sprawie likwidacji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Edukacja Ekologiczna i Zdrowotna na WNB UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 138 z 2012 roku z dnia 19.12.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności na na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 139 z 2012 roku z dnia 19.12.2012 r. w sprawie utworyenia specjalizacji dalekowschodniej na kierunku filologia specjalność filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 140 z 2012 roku z dnia 19.12.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności edytorstwo na kierunku filologia na WF UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 141 z 2012 roku z dnia 19.12.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 78 z 2009 r..pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 142 z 2012 roku z dnia 19.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 143 z 2012 roku z dnia 21.12.2012 r. w sprawie utworzenia specjalności intercultural mediation na kierunku socjologia na WNS UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 144 z 2012 roku z dnia 27.12.2012 r. w sprawie zaopatrywania pracowników UWr w środki higieny ososbistej.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 145 z 2012 roku z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zmian organizacyjnych na WCh UWr.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 146 z 2012 roku z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 147 z 2012 roku z dnia 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości odpisów i narzutów obowiązujących w UWr w 2013 roku.pdf

PDF   Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 148 z 2012 roku z dnia 31.12.2012 r. zmieniające zarządzenie nr 9 z 2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2012
  przez: Wojciech Głodek
 • opublikowano:
  13-01-2012 13:38
  przez: Agata Walczak-Kaszuba
 • zmodyfikowano:
  23-02-2018 09:44
  przez: Anna Czekaj
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 8526
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego