Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie od 1 września 2021 roku

Warunki stawiane kandydatowi/kandydatce:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego;
 • doświadczenie badawcze w zakresie archeologii lub dyscypliny naukowej aplikowanej w archeologii, a w przypadku dyscypliny archeologia poszerzone o specjalizację w innej dyscyplinie naukowej potwierdzoną publikacjami oraz ofertą dydaktyczną;
 • przynajmniej 3 publikacje z bazy JCR;
 • doświadczenie w kierowaniu przynajmniej jednym projektem badawczym uzyskanym w wyniku konkursu ogólnokrajowego (NCN, MNiSW lub inne);
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie badań z zakresów obejmujących prace terenowe, analizę danych oraz syntetyzowanie wyników;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z naciskiem na wspomnianą w wymogach specjalizację;
 • udział w realizowanych projektach badawczych;
 • aplikowanie o projekty badawcze;
 • przygotowania publikacji naukowych;
 • aplikowanie o krajowe i zagraniczne stypendia naukowe.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego;
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 • elektroniczne wersje trzech publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego, potwierdzające stawiane wymagania konkursowe;
 • plany rozwoju naukowego;
 • dwa listy rekomendacyjne, od osób o uznanym międzynarodowym dorobku naukowym (przynajmniej jeden z ośrodka zagranicznego), z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem Artur.Blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej, pod adresem praca@uwr.edu.pl. Termin zgłoszeń upływa 2 kwietnia 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2021r.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).