Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełen etat

Wymagania:

 • legitymowanie się dyplomem doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce lub historii sztuki;
 • legitymowanie się opublikowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny Nauki o Sztuce i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism;
 • w ciągu ostatnich pięciu lat uzyskanie, prowadzenie lub uczestniczenie w grancie krajowym jednej ze wskazanych instytucji (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR, FNP) albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie (w przypadku znanej punktacji osiągnięcie minimum 70%) w ostatnim etapie oceny, ale nie zyskała dofinansowania z powodu braku środków;
 • posiadanie szczególnej znajomości historii sztuki nowoczesnej w zakresie chronologicznym od końca XVIII w. po czasy współczesne;
 • udokumentowana publikacjami działalność badawcza nad sztuką nowoczesną;
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie (komisja konkursowa zastrzega sobie prawo poproszenia o wykład otwarty kandydatów/kandydatki stające do konkursu);
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki;
 • znajomość języków obcych, w tym języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć;
 • czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się w uczestnictwie w międzynarodowym życiu naukowym: udziału w projektach naukowych, zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich referatów w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w publikacjach zagranicznych;
 • komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów/kandydatki stające do konkursu na rozmowę kwalifikacyjną;
 • komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata/kandydatki, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków.

Termin składania ofert: 1 kwietnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 kwietnia 2021 r.

Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021r.

Forma składania ofert: elektronicznie na adres

Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie;
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;
 • list motywacyjny;
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej pod adresem Artur.Blazejewski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).