Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

Stanowisko: adiunkt

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Liczba stanowisk: 1

Zatrudnienie od 1 października 2021 r.

Słowa kluczowe: doktorat, geografia społeczno–ekonomiczna, gospodarka przestrzennea, urbanistyka, architektura, gospodarka nieruchomościami, ekonomia

Wymagania stawiane kandydatom:

 • stopień naukowy doktora z zakresu: geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury, gospodarka nieruchomościami, ekonomia;
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, rozwojem regionalnym;
 • publikacje naukowe z zakresu: gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego, rewitalizacji, urbanistyki i architektury;
 • czynny udział w konferencjach naukowych;
 • dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim;
 • udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach projektach z zakresu geografii społeczno–ekonomicznej i gospodarki przestrzennej;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Office);
 • umiejętność obsługi i wykorzystania oprogramowania GIS (Geograficzne Systemy Informacji);
 • mile widziana znajomość oprogramowania statystycznego (np. Statistica, IBM SPSS itp.)
 • predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych i zajęć terenowych;
 • inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopię dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (dr.hab.Jakub Kierczak - jakub.kierczak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres praca@uwr.edu.pl do dnia 25 marca 2021r.