Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

 • życiorys,
 •  podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
  i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • kopię dyplomu (co najmniej tytuł zawodowy magistra)
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Słowa kluczowe: nauki prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawoznawstwo, jurysprudencja.

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • Tytuł zawodowy magistra prawa uzyskany w oparciu o rozprawę tematycznie obejmująca zagadnienia z obszaru teorii i filozofii prawa;
 • Zaawansowaną rozprawę doktorską podejmującą problemy z zakresu teorii i filozofii prawa;
 • Udokumentowany dorobek naukowy z teorii i filozofii prawa (publikacje - również w języku obcym - udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych);
 • Doświadczenie w pracach redakcyjnych monografii i czasopism naukowych;
 • Doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w prowadzeniu kursowych przedmiotów z teorii i filozofii prawa – w języku polskim i angielskim. Wskazane byłoby udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku obcym w zagranicznych ośrodkach naukowych;
 • Doświadczenie w organizacji krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
 • Uczestniczenie w zespołach badawczych – w szczególności związanych z realizacją krajowych lub zagranicznych grantów badawczych;
 • Pełna dyspozycyjność, niezbędną do pełnienia dodatkowych funkcji organizacyjnych w Katedrze; na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Uniwersytecie Wrocławskim;
 • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego
 • Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Nauki prawne (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Nauki Prawne) w 100%

Szczegółowych informacji udziela kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa – prof. dr hab. Andrzej Bator mail: andrzej.bator@uwr.edu.pl.

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 02.04.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.06.2021 r. Przewidywana data zatrudnienia od 01.07.2021 r.