Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymogi konkursowe:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;
 2. Preferowane obszary badawczo-dydaktyczne: a. Filozofia kultury, diagnozy kultury współczesnej, ważne zjawiska i problemy z tego zakresu. Kompetencje w stosowaniu podejścia interdyscyplinarnego i umiejętność analizowania kultury współczesnej z różnych perspektyw. b. Metodologia nauk humanistycznych i społecznych. Kompetencje w stosowaniu podejścia interdyscyplinarnego.
 3. Predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego;
 4. Sprecyzowane plany naukowe, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi;
 5. Znaczący dorobek naukowy, w tym również publikacje anglojęzyczne, wpisujące się w plany badawcze zakładu, do którego kandydat ma być przyjęty;
 6. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi;
 7. Uczestnictwo w projektach badawczych, zarówno jako kierownik, jak i jako uczestnik/wykonawca;
 8. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie samodzielnych zajęć (proseminaria, konwersatoria, warsztaty);
 9. Zdolność do prowadzenia zajęć w języku angielskim i w języku polskim;
 10. Działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim.

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Życiorys;
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;
 4. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora ;
 5. Autoreferat zawierający charakterystykę̨ dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o mobilności oraz plany rozwoju naukowego;
 6. Wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 7. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 8. Certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego
 9. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: wns@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy

Dokumenty należy przesłać droga elektroniczną w terminie do dnia 1.04.2021r. na adres praca@uwr.edu.pl podając temat: konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii Współczesnej

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2021r. Zatrudnienie od 1 października 2021r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do dokumentów należy załączyć następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn