Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Filozofii Niemieckiej w Instytucie Filozofii

 

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Filozofii Niemieckiej w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymogi konkursowe:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii;
 2. Preferowane obszary badawczo-dydaktyczne: klasyczna filozofia niemiecka i jej oddziaływanie, niemiecka filozofia XIX w., współczesne nurty filozofii niemieckiej, kompetencje do prowadzenia zajęć z filozofii współczesnej.
 3. Znajomość języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym samodzielne badania źródłowe oraz współpracę z niemieckimi ośrodkami naukowymi.
 4. Predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego;
 5. Sprecyzowane plany naukowe, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi;
 6. Znaczący dorobek naukowy, w tym również publikacje anglojęzyczne, wpisujące się w plany badawcze zakładu, do którego kandydat ma być przyjęty;
 7. Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi;
 8. Uczestnictwo w projektach badawczych, zarówno jako kierownik, jak i jako uczestnik/wykonawca;
 9. Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie samodzielnych zajęć (proseminaria, konwersatoria, warsztaty);
 10. Zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim i języku angielskim;
 11. Działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim.

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Życiorys
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra
 4. Kserokopię dokumentu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora
 5. Autoreferat zawierający charakterystykę̨ dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o mobilności oraz plany rozwoju naukowego
 6. Wykaz publikacji, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 7. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 8. Certyfikat potwierdzający znajomość j. angielskiego
 9. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji pod adresem: bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty należy przesłać elektronicznie w terminie do dnia 1.04.2021r. pod adresem praca@uwr.edu.pl podając temat: konkurs na stanowisko adiunkta w ZFN.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 maja 2021r. Zatrudnienie od 1 października 2021r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do dokumentów należy załączyć następujące oświadczenia:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn