Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w projekcie badawczym NAWA Profesura gościnna "Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego: imperium w kontekście - procesy "długiego trwania"

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w  projekcie badawczym

NAWA Profesura gościnna "Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego: imperium w kontekście - procesy "długiego trwania"

 

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Centrum Badań nad Światem Antycznym

Nazwa stanowiska: asystent

Grupa pracowników: badawcza

Nazwa dyscypliny: historia, literaturoznawstwo

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełen etat w okresie 1.03.2021-28.02.2023, z możliwością przedłużenia do 1.03.2025

Wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk historycznych w zakresie historii starożytnej/studiów klasycznych, czyli według klasyfikacji dyscyplin naukowych w ramach dyscyplin historia/literaturoznawstwo, uzyskany nie wcześniej niż w 2018r.;
 • informuje się kandydatów legitymujących się więcej niż jednym stopniem doktora, że do składania aplikacji w tym konkursie zaproszone są osoby, które otrzymały pierwszy stopień doktora nie wcześniej, niż w 2018r.;
 • oczekuje się, że badania naukowe i publikacje osoby zatrudnionej będą dotyczyły reakcji społeczeństw lokalnych w wybranym regionie wschodniej części basenu Morza Śródziemnego na transformacje starożytnych imperiów;
 • wśród efektów pracy kandydata powinna być książka wywodząca się z jej/jego dysertacji opublikowana w ważnym międzynarodowym wydawnictwie naukowym;
 • dobra znajomość języka łacińskiego i języka greckiego;
 • znajomość języków nowożytnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań. Szanse kandydata zwiększy znajomość języków starożytnego Wschodu;
 • preferowani są kandydaci, których dysertacje związane były z tematem tego projektu. Inne ważne kryteria oceny kandydata to: publikacje (artykuły, rozdziały w pracach zbiorowych, książki jednoautorskie i zbiorowe) i wystąpienia konferencyjne w zakresie nauk o starożytności. Szanse kandydata zwiększy doświadczenie w pracy zespołowej w badaniach nad starożytnością.

Obowiązki na stanowisku:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • prowadzenie zajęć ze studentami (30 godzin rocznie)
 • pozyskiwanie grantów badawczych przyznawanych w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych

Termin składania ofert: 12 luty 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 luty 2021 r.

Data rozpoczęcia pracy: 1.03.2021r.

Czas zatrudnienia: 1.03.2021-28.02.2023, z możliwością przedłużenia do 1.03.2025

Forma składania ofert: Dokumenty należy przesłać na adres prof. Małgorzaty Pawlak malgorzata.pawlak@uwr.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie; DOC1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie.doc (32,00KB)
 • kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra;
 • kserokopia dyplomu/dyplomów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora; w konkursie może wziąć udział kandydat nie legitymujący się w momencie składania aplikacji stopniem doktora, o ile przedłoży zaświadczenie od przewodniczącego stosownej rady dyscypliny lub innego właściwego organu o złożeniu pracy doktorskiej i prawdopodobnej dacie obrony przypadającej przed 1.03.2021 r. Zatrudnienie takiego kandydata będzie możliwe w przypadku przedłożenia dyplomu lub zaświadczenia o uzyskaniu stopnia doktora;
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;
 • wykaz do 10 najlepszych publikacji naukowych opublikowanych nie wcześniej niż w 2010 r., oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 • 3 najważniejsze publikacje, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego (w formacie pdf);
 • 2 listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do prof. Małgorzaty Pawlak (malgorzata.pawlak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy;
 • informacja o znajomości języków;
 • informacja o grantach i stypendiach na finansowanie badań naukowych przyznanych i realizowanych w ciągu ostatnich 10 lat w konkursach ERC i innych uznanych międzynarodowych instytucji, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, MNiSW, w ramach projektów, których kandydat był lub jest kierownikiem lub wykonawcą; proszę podać sumę finansowania projektu ze środków publicznych;
 • wykaz referatów przedstawionych podczas konferencji międzynarodowych na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • jednostronicowa informacja o swoich planach naukowych w perspektywie 2 i 5 lat.

Wynagrodzenie brutto: ok. 7300 zł.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).