Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt/profesor w projekcie badawczym NAWA Profesura gościnna "Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego: imperium w kontekście - procesy "długiego trwania"”

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta/profesora

w  projekcie badawczym

NAWA Profesura gościnna "Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego: imperium w kontekście - procesy "długiego trwania"

 

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Centrum Badań nad Światem Antycznym

Nazwa stanowiska: adiunkt/profesor

Grupa pracowników: badawcza

Nazwa dyscypliny: historia, literaturoznawstwo

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1/4

Wymagania:

 • kandydat powinien zaprezentować publikacje należące do zakresu tematycznego tego projektu, zwłaszcza w zakresie badań nad Aleksandrem Wielkim i wczesną epoką hellenistyczną;
 • oczekuje się, że osoba zatrudniona będzie prowadziła badania i publikowała w zakresie społecznych, politycznych i kulturowych konsekwencji transformacji imperiów achemenidzkiego i Aleksandra Wielkiego, ze szczególnym naciskiem na kontakty o konflikty międzykulturowe we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego od V do II w. p.n.e. ;
 • kandydat(ka) powinien/powinna spełniać wymogi odpowiadające określonym w programie NCN Maestro, czyli w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku co najmniej: opublikował(a) jedną monografię jednoautorską, 5 artykułów w uznanych czasopismach międzynarodowych, był(a) kierownikiem 2 projektów badawczych finansowanych w krajowych lub międzynarodowych konkursach, przedstawiał(a) referaty na uznanych konferencjach międzynarodowych, był(a) członkiem/członkinią komitetu naukowego jednej konferencji naukowej.  

Obowiązki na stanowisku:

 •  prowadzenie badań w zakresie społecznych, politycznych i kulturowych konsekwencji transformacji imperiów achemenidzkiego i Aleksandra Wielkiego, ze szczególnym naciskiem na kontakty o konflikty międzykulturowe we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego od V do II w. p.n.e.;
 • składanie aplikacji o granty badawcze polskie i międzynarodowe.

 

Termin składania ofert: 12 luty 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21 luty 2021 r.

Data rozpoczęcia pracy: 1.03.2021r.

Czas zatrudnienia: 1.03.2021-1.03.2025.

Forma składania ofert: Dokumenty należy przesłać na adres prof. Małgorzaty Pawlak malgorzata.pawlak@uwr.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego;
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności;
 • wykaz 10 najlepszych publikacji naukowych opublikowanych nie wcześniej niż w 2010 r.;
 • PDF trzech najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 • informacja o grantach i stypendiach na finansowanie badań naukowych przyznanych i realizowanych w ciągu ostatnich 10 lat w konkursach ERC i innych uznanych międzynarodowych instytucji, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, MNiSW projektom, których kandydat był lub jest kierownikiem; proszę podać sumę finansowania projektu ze środków publicznych;
 • wykaz referatów przedstawionych podczas konferencji międzynarodowych na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykaz konferencji międzynarodowych, których organizatorem i współorganizatorem na przestrzeni ostatnich 10 lat był kandydat;
 • informacja o członkostwie z wyboru w akademiach nauk i międzynarodowych organizacjach naukowych;
 • jednostronicowa informacja o swoich planach naukowych w perspektywie dwóch i pięciu lat.

Wynagrodzenie: ok. 9000,- zł. brutto

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).