Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego

 

1. Nazwa jednostki organizacyjnej - Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

2. Nazwa stanowiska – adiunkt (jedno stanowisko)

3. Zatrudnienie w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, w dyscyplinie naukowej historia

4. Wymagania stawiane kandydatowi:

■ ukończone studia historyczne

■ prowadzenie badań z zakresu dziejów Polski i/lub powszechnych w XIX wieku (1789-1914)

■ znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego na poziomie umożliwiającym prowadzenie badań naukowych oraz komunikowanie ich wyników

■ legitymowanie się opublikowaniem lub poświadczonym przyjęciem do druku  monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny naukowej historia i znajdujących się na ministerialnej liście czasopism punktowanych lub co najmniej dwóch rozdziałów w recenzowanych monografiach zbiorowych publikowanych w wydawnictwach z listy ministerialnej

■ doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych lub realizację zespołowych projektów badawczych poświadczone kierowaniem lub udziałem w projekcie badawczym zagranicznym lub krajowym, finansowanym ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP) lub stypendium bądź staż zagraniczny przyznany w otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP)

■ przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczących dziejów Polski i powszechnych w XIX-XX wieku. W przypadku kandydatów spoza Polski wymagana czynna znajomość języka polskiego - umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych

■ umiejętność organizowania badań naukowych (poświadczone skutecznością w zdobywaniu środków na finansowanie badań).

6. Do podstawowych obowiązków na stanowisku adiunkta należeć będzie prowadzenie badań naukowych z zakresu dziejów Polski i/lub powszechnych w XIX w. (1789-1914), realizacja zajęć dydaktycznych dotyczących dziejów Polski i powszechnych w XIX-XX w., podejmowanie obowiązków organizacyjnych związanych z zatrudnieniem w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikowanie o projekty badawcze, przygotowywanie publikacji naukowych ukazujących się w czasopismach i wydawnictwach znajdujących się na listach ministerialnych, aplikowanie o krajowe i zagraniczne stypendia naukowe, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą.

7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 24 luty 2021 r.

8. Termin rozpoczęcia pracy 1 marca 2021 r.

10. Lista wymaganych dokumentów na potrzeby konkursu, w szczególności:

a) podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b) życiorys,

c) kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,

d) kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

e) autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

f) wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

g) elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

h) plany rozwoju naukowego,

i) dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 lutego. Zgłoszenia proszę wysyłać na adres praca@uwr.edu.pl