Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery

Stanowisko: asystent

Grupa pracowników: badawczo-dydaktyczna

Dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku

Liczba stanowisk: 1

Zatrudnienie od 1 marca 2021 roku.

Słowa kluczowe: geografia, meteorologia i klimatologia, GIS

 

Słowa kluczowe: geografia, meteorologia i klimatologia, GIS

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk o Ziemi – dyscyplinie geografia;
 • udokumentowany dorobek publikacyjny, którego istotną część stanowią publikacje w czasopismach indeksowanych przez Web of Science, zawierający osiągnięcia z zakresu meteorologii i klimatologii, szczególnie z zastosowaniem aplikacji GIS i modelowania przestrzennego;
 • znajomość pakietów oprogramowania GIS i narzędzi statystycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowych finansowanych przez NCN lub inne, odpowiednie instytucje;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • czynny udział w konferencjach naukowych i badaniach terenowych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących meteorologię i klimatologię oraz analizy przestrzenne GIS;
 • predyspozycje organizacyjne w realizacji dydaktyki, konferencji i badań naukowych;
 • doświadczenie w popularyzacji nauki.

Podstawowe obowiązki na stanowisku asystenta z podziałem na obszary: (badawczy, dydaktyczny i organizacyjny):

 • obszar badawczy:  problematyka związana z modelowaniem dynamiki procesów atmosferycznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk konfekcyjnych i zanieczyszczenia atmosfery, modelowanie rozkładów przestrzennych w zakresie klimatologii;
 • obszar dydaktyczny: 256 godzin, ćwiczenia, semestr zimowy: Technologie informacyjne, Klimatologia, Globalne zmiany klimatu; ćwiczenia semestr letni: Meteorologia, Ćwiczenia terenowe - meteorologia (5dni), Systemy informacji geograficznej 2;
 • obszar organizacyjny: opieka nad oprogramowaniem dydaktycznym Pracowni Komputerowej i oprogramowaniem serwera obliczeniowego, udział w kampaniach pomiarowych, opieka nad mediami społecznościowymi z logo Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 luty 2021

Termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2020 roku

Wymiar etatu: pełny etat

 

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

 1. życiorys
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. kserokopię dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu magistra
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych , dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności
 5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 7. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (jakub.kierczak@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Dokumenty należy przesyłać do dnia 4 lutego na adres: praca@uwr.edu.pl