Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pracownik Badawczy - adiunkt (post-doc) w projekcie badawczym NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko pracownika badawczego - adiunkta (post-doc)

w  projekcie badawczym

NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii,
Zakład Socjologii Ogólnej

Nazwa stanowiska: adiunkt; pracownik badawczy (post-doc)

Nazwa dyscypliny: nauki socjologiczne

Liczba stanowisk: 1

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymagania:
 

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie socjologii uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed planowaną początkową datą zatrudnienia (maj 2021) poza Uniwersytetem Wrocławskim lub Szkołą Główną Handlową w Warszawie;
 • Posiadanie dorobku naukowego z zakresu socjologii pracy (w tym badań nad prekaryzacją pracy) i badań empirycznych z wykorzystaniem metody badań biograficznych;
 • Bardzo dobra, udokumentowana publikacjami i udziałem w projektach badawczych znajomość metody biograficznego wywiadu narracyjnego (preferowana wersja metody: Fritza Schützego);
 • Dorobek naukowy z zakresu nauk socjologicznych, w tym w ciągu ostatnich 4 lat: (1) samodzielne autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach Scopus lub Web of Science; oraz (2) samodzielne autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach znajdujących się na obowiązującej liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW); lub (3) samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej wydanej w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW lub (4) samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+ umożliwiającym przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych w tym języku udokumentowana wcześniejszymi doświadczeniami w tym zakresie;
 • Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie publikacji i wystąpień konferencyjnych w tym języku udokumentowane wcześniejszymi doświadczeniami w tym zakresie;
 • Skonkretyzowane plany rozwoju naukowego w ramach projektu;
 • Doświadczenie w administrowaniu stron internetowych;

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w zarządzaniu pracą projektową, w tym doświadczenie w pracy administracyjnej w tym zakresie;
 • Doświadczenie z zakresu promocji i upowszechniania wyników badań naukowych i innych prac projektowych.
 • Udokumentowany udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie badawczym lub projekcie edukacyjnym realizowanym w szkołach wyższych, finansowanych ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych;
 • Posiadanie doświadczenia stażu/zatrudnienia w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych lub naukowo-dydaktycznych przez okres przynajmniej trzech miesięcy;
 • Wystąpienie z prezentacją / referatem w ciągu ostatnich czterech lat na krajowej, zagranicznej lub międzynarodowej konferencji naukowej.

 

W oparciu o uchwałę Rady NCN nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., osoba zatrudniona na stanowisku typu post-doc:

 

 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

   

Opis zadań / podstawowych obowiązków
 

Praca w projekcie NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, w tym w szczególności:

 • Przegląd literatury przedmiotu i udział w konceptualizacji badań oraz konstrukcji narzędzi badawczych;
 • Koordynacja realizacji wywiadów fokusowych we współpracy z kierownikiem projektu
  i partnerem I (Szkołą Główną Handlową w Warszawie) w trzech branżach (edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, logistyka);
 • Przeprowadzenie biograficznych wywiadów narracyjnych z pracownikami w ww. branżach (nie mniej niż 36 wywiadów);
 • Dokonanie kodowania i analizy wywiadów biograficznych oraz wywiadów fokusowych we współpracy z zespołem, w tym stworzenie i prowadzenie bazy danych w programie do analizy danych jakościowych;
 • Przeprowadzenie wywiadów eksperckich w branżach uzgodnionych z kierownikiem projektu;
 • Przygotowanie studium przypadku wybranej branży, uzgodnionej z kierownikiem projektu;
 • Udział w analizie porównawczej całości zgromadzonego materiału – ilościowego i jakościowego;
 • Przygotowywanie publikacji w języku polskim i angielskim;
 • Popularyzacja wyników badań, w tym prezentacje na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach dla praktyków społecznych;
 • Wsparcie kierownika projektu w koordynowaniu pracy projektowej i bieżące raportowanie stopnia realizacji zadań badawczych;
 • Koordynacja i prowadzenie strony internetowej projektu;
 • Przygotowanie policy briefs na bazie wyników badań oraz prowadzenie bloga projektu;
 • Archiwizacja danych zebranych w projekcie;

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • list motywacyjny skierowany do kierownika projektu z opisem posiadanych odpowiednich kwalifikacji i kompetencji wymaganych do realizacji zadań w projekcie
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 • kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności oraz planach rozwoju naukowego,
 • wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 • elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do przewodniczącego komisji konkursowej (dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr: adam.mrozowicki@uwr.edu.pl ) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata/kandydatkę.

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

Typ konkursu NCN: OPUS – HS6, Umowa nr UMO-2020/37/B/HS6/00479

 

Termin składania ofert: 31 stycznia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 marca 2021 r.

Data rozpoczęcia pracy: 1 maja 2021 r. (umowa o pracę na 36 miesięcy, pełny wymiar czasu pracy)

Forma składania ofert: Dokumenty należy przesłać na adres Działu Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Wrocławskiego: praca@uwr.edu.pl  w temacie umieszczając „konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w projekcie NCN COV-WORK”
 

Warunki zatrudnienia:
 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na czas określony 3 lata;
 • Wynagrodzenie w wysokości 10 000 PLN miesięcznie (brutto brutto);
 • Udział w aktywności zespołu badawczego;
 • Możliwość rozwoju naukowego;
 • Udział w konferencjach naukowych i projektach publikacyjnych.

Dodatkowe informacje:
 

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez Komisję konkursową powołaną przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie złożonych dokumentów. Dodatkowo komisja może zaprosić osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez MS Teams na początku lutego 2021 roku

Osoba, której zaproponowane zostanie stanowisko, będzie zobowiązana do przedstawienia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed planowaną początkową datą zatrudnienia (maj 2021) poza Uniwersytetem Wrocławskim lub Szkołą Główną Handlową w Warszawie;
 

Ewentualne pytania dotyczące projektu lub procesu rekrutacji należy kierować na adres mailowy kierownika projektu, dr hab. Adama Mrozowickiego, prof. UWr (adam.mrozowicki@uwr.edu.pl )

Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.