Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Ogrodzie Botanicznym

Konkurs na stanowisko adiunkta w Ogrodzie Botanicznym

 

Jednostka organizacyjna: Ogród Botaniczny, Pracownia Kultur Tkankowych

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki biologiczne

Liczba etatów:1

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lutego 2021 r.

Wymiar etatu: pełny

 

Wymagania wobec kandydata:

 

• Stopień naukowy doktora (lub oświadczenie o uzyskaniu w okresie 6 miesięcy od daty zatrudnienia) w zakresie: biologii, biotechnologii, biochemii, biofizyki, ogrodnictwa, farmacji bądź dziedziny pokrewne, posiadający doświadczenie w pracy badawczej w zakresie analizy funkcji życiowych organizmów żywych na różnym poziomie ich organizacji od komórki po cały organizm. 

• dorobek naukowy w obszarach: biotechnologii roślin, biologii molekularnej, fizjologii roślin, edycji genomu metodami epigenetycznymi, biochemii, biofizyki, algorytmu sztucznej inteligencji, metabolitów wtórnych, kontrolowanych upraw roślin oraz różnych aspektów ich analizy, udokumentowane publikacjami w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, minimum 2 publikacje w tym 1 za 100 punktów

• praktyczne umiejętności w laboratoryjnych technikach rozmnażania roślin in vitro i ich uprawie, hodowli komórek, molekularnej analizie materiału roślinnego w zakresie metabolitów wtórnych, technikach mikroskopowych, w metodyce z zakresu analizy metabolizmu, modyfikacji epigenetycznych, interakcji roślin z mikrobiomemem

oraz statystycznej analizie wyników;

• sprecyzowany kierunek dalszego rozwoju naukowego;

• udokumentowany udział jako kierownik lub/i wykonawca w realizacji projektów/zadań badawczych rozstrzygniętych w konkursach krajowych lub międzynarodowych;

• wystąpienia na krajowych i zagranicznych konferencjach;

• doświadczenie w popularyzacji nauki;

• predyspozycje i gotowość do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w języku polskim i angielskim zakresie biotechnologii roślin i hodowli komórek roślinnych;

• umiejętności w zakresie pozyskiwania oraz kierowania krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł przyznanych w drodze konkursu;

• umiejętność pracy w zespole;

• biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego

 

 

Zakres obowiązków w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym:

 

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem

dydaktycznym, badawczym albo badawczo-dydaktycznym określają przepisy

art. 115 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(Dz. U. 2018. 1668., z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Obowiązki nauczyciela akademickiego wynikają z działalności dydaktycznej, działań powierzonych przez kierownika i związanych z prowadzeniem działalności naukowej.

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (laboratorium) z przedmiotów: Biotechnologia zachowawcza, Hodowle komórek roślinnych, Roślinne kultury in vitro
 2. Prowadzenie badań naukowych w zakresie uprawy i roślinnych kultur in vitro, analiza materiału roślinnego na poziomie metabolicznym, edycja genomu metodami epigenetycznymi, histochemicznej lokalizacji metabolitów wtórnych oraz opracowania algorytmu sztucznej inteligencji.
 3. Obowiązki organizacyjne inne niż w zakresie wymienionym w ust. 1 związanym z procesem dydaktycznym wymienione poniżej.

 

Kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel akademicki będący

pracownikiem dydaktycznym albo badawczo-dydaktycznym, może powierzyć

nauczycielowi obowiązki inne niż określone w ust. 1, związane z procesem

dydaktycznym.

1) przygotowywanie pomocy dydaktycznych na potrzeby prowadzonych zajęć

dydaktycznych;

2) udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów i planów

zajęć, w tym również dla nowych kierunków lub specjalności;

3) opracowywanie i aktualizowanie programu / sylabusa dla przedmiotu

prowadzonego przez nauczyciela akademickiego;

4) recenzowanie prac dyplomowych studentów oraz prac końcowych

uczestników studiów podyplomowych lub innych form kształcenia;

5) okresowa weryfikacja efektów uczenia się, w formie innej niż określone w

ust. 1 pkt 2;

6) promotorstwo prac dyplomowych studentów oraz prac końcowych

uczestników studiów podyplomowych lub innych form kształcenia;

7) udział w komisjach egzaminacyjnych;

8) sprawowanie opieki nad uczelnianymi organizacjami studenckimi lub

uczelnianymi organizacjami doktorantów, w tym kołami naukowymi;

9) pełnienie funkcji opiekuna roku;

 

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 5. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 6. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 7. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy
 8. dwa listy rekomendacyjne skierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata; listy są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Adres e-mail Przewodniczącego Komisji: boguslaw.pawlowski@uwr.edu.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: praca@uwr.edu.pl

 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000). Przystępując do konkursu zrzekam się prawa wglądu w listy rekomendacyjne przesłane Przewodniczącemu Komisji”

 

 

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

    Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .

    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

    Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

    Posiada Pani/Pan prawo do:

    – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

    – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.