Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ADIUNKT BADAWCZY (POST-DOC) W ZAKŁADZIE BIOTECHNOLOGII BIAŁEK

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego w Zakładzie Biotechnologii Białek w ramach projektu OPUS 12.

Termin zgłoszeń upływa 11 lutego 2021 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3  Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie UWr

Zatrudnienie od 1 marca 2021 r. na 16,5 miesiąca.

Od kandydata wymagane są:

-stopień naukowy doktora nauk medycznych, biochemii, biotechnologii lub pokrewnych dyscyplin (lub deklaracja uzyskania stopnia doktora przed terminem rozpoczęcia pracy)*;

-zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, biologią molekularną, hematopoezą, rolą czynników transkrypcyjnych w różnicowaniu komórek, przekazywaniem sygnału w komórkach, nowotworzeniem;

-znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, klonowania molekularnego, hodowli linii komórkowych oraz komórek prawidłowych, sortowania komórek, transfekcji komórek, analizy ekspresji genów oraz przekazywania sygnału w komórce;

-doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych;

-wyróżniający dorobek naukowy;

-publikowanie w ramach dyscyplin: nauki medyczne, inżynieria biomedyczna

-dobra opinia z poprzednich miejsc studiów i pracy;

-biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca kontakty z naukowcami z innych krajów oraz przygotowanie publikacji;

-znajomość języka polskiego umożliwiająca osobiste kontakty z administracją Uniwersytetu oraz codzienną samodzielność.

* Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko typu post-doc przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile kandydat może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

 

Ponadto, zgodnie z regulacjami wprowadzonym przez Radę NCN, w konkursie mogą wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

 

Opis zadań:

Udział w projekcie OPUS 12 nr 2016/23/B/NZ5/00065 zatytułowanym: Współdziałanie szlaków sygnalizacji od receptorów fibroblastycznych czynników wzrostowych z receptorem dla witaminy D w procesie powstawania nowotworów krwi, kierowanym przez prof. dr hab. Ewę Marcinkowską, obejmujący:

– planowanie i przeprowadzanie eksperymentów mających na celu zrozumienie mechanizmów łączących nadmierną aktywność receptorów fibroblastycznych czynników wzrostu oraz białek fuzyjnych zawierających części tych receptorów z ekspresją genu kodującego receptor witaminy D i różnicowaniem się komórek krwi;

-codzienną pracę w laboratorium naukowym i harmonijną współpracę z innymi pracownikami, doktorantami oraz studentami;

– analizę otrzymanych danych;

– przygotowanie publikacji i prezentacji na konferencje.

 

Opis założeń projektu

Główną rolą witaminy D w organizmie jest regulowanie gospodarki wapniowo-fosforanowej, zapobieganie krzywicy oraz osteoporozie. Witamina D jest produkowana przez ludzki organizm z cholesterolu, pod wpływem ekspozycji na światło słoneczne. W ostatnich latach udowodniono, że witamina D ma też istotne znaczenie dla funkcjonowania układu odporności, a deficyt witaminy D sprzyja rozwojowi chorób autoimmunologicznych oraz niektórych nowotworów. Witamina D produkowana w skórze nie jest w pełni aktywna, wymaga przemian metabolicznych w wątrobie oraz nerkach. Ta w pełni aktywna forma, która nazywa się 1,25-dihydroksywitaminą D, jest zdolna nie tylko do regulowania prawidłowego działania układu odporności, lecz także do pozytywnego wpływu na komórki białaczkowe. Aby 1,25-dihydroksywitamina D mogła wywierać swój pozytywny wpływ na komórki nowotworowe, muszą one posiadać specjalne białko, receptor dla witaminy D, nazwany VDR. Niedawno nasz zespół odkrył, że niektóre mutacje występujące zarówno w guzach litych, jak i w białaczkach, powodują, że ilość białka VDR w komórkach nowotworowych maleje. Mutacje te dotyczą innych receptorów komórkowych, wiążących czynniki wzrostu fibroblastów, nazwanych FGFR. W ramach naszego projektu badawczego chcemy szczegółowo zbadać powiązania pomiędzy receptorami FGFR oraz VDR, gdyż uważamy, że mogą mieć istotne znaczenie dla procesu powstawania nowotworów, oraz dla prawidłowego funkcjonowania układu odporności. Badania będziemy prowadzić w modelach komórkowych wywodzących się z komórek krwi, zarówno prawidłowych jak i białaczkowych, z nadmiernie ekspresjonowanymi receptorami FGF lub z wprowadzonymi genami fuzyjnymi zawierającymi domenę kinazową FGFR.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora UWr,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 4.  kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,
 6. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,
 8. dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy
 9. w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka;

 

Dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres praca@uwr.edu.pl, jako tytuł wiadomości prosimy o wpisanie „Adiunkt badawczy ZBB WB”

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

 

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.