Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt (post-doc) w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko badawcze adiunkta (post-doc)

w Instytucie Prawa Cywilnego, Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

w ramach projektu badawczego

„Sprawiedliwość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzialności deliktowej w świecie nowych technologii”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

Opis stanowiska

Przedmiotem konkursu jest zatrudnienie na stanowisku badawczym adiunkta, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony do 31 lipca 2022 r., z wynagrodzeniem miesięcznym brutto nie niższym niż 4.680 zł.

 

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało prowadzenie badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wpływu na prawo deliktów, gromadzenie i analizowanie materiałów prawnoporównawczych oraz rozwiązywanie szczegółowych zagadnień badawczych z zakresu polskiego prawa deliktów (m.in. dotyczących odpowiedzialności na zasadzie ryzyka).

 

Wymagania formalne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy

https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz osiągnięć na polu organizacji badań naukowych,
 • wykaz publikacji naukowych oraz kopie dwóch najważniejszych publikacji
 • odpis dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,
 • dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora albo informację o dacie uzyskania tego stopnia, jeżeli został on uzyskany na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 1. Tytuł zawodowy magistra prawa
 2. Stopień naukowy doktora nauk prawnych
 3. Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego, potwierdzona publikacjami naukowymi w obu tych językach
 4. Znajomość polskiego systemu prawnego
 5. Doświadczenie naukowe w zakresie polskiego lub europejskiego prawa prywatnego, potwierdzone publikacjami naukowymi

Preferowani będą kandydaci mający osiągnięcia naukowe w zakresie prawa deliktowego oraz prywatnoprawnych problemów technologii cyfrowych, a także doświadczenie w realizacji projektów badawczych i pobyty badawcze w renomowanych zagranicznych instytucjach naukowych.

 

Słowa kluczowe:

prawo cywilne, prawo deliktowe

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu – prof. dr hab. Piotr Machnikowski, mail: piotr.machnikowski@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres praca@uwr.edu.pl z kopią na adres piotr.machnikowski@uwr.edu.pl do dnia 15.01.2021 r., wpisując temat wiadomości: KONKURS.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni
o złożenie oryginałów dokumentów.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.01.2021 r.

Proszę dopisać na podaniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.