Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt (literaturoznawstwo / nauki o kulturze i religii) w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta (literaturoznawstwo / nauki o kulturze i religii)

w Zakładzie Italianistyki Instytutu Filologii Romańskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Podjęcie pracy przewidziane jest od 1 marca 2021 r. Zatrudnienie na pełny etat.

 1. Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 2. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych;
 3. dorobek naukowy dotyczący literatury i teatru włoskiego (dyscyplina literaturoznawstwo/ nauki o kulturze i religii);
 4. sprecyzowane plany rozwoju naukowego w zakresie literatury dramatycznej lub wiedzy o teatrze;
 5. doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim w zakresie nauczania języka, literatury i kultury włoskiej;
 6. biegła znajomość języka włoskiego i języka polskiego w mowie i piśmie;
 7. gotowość do prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka włoskiego w zakresie od A1 do C2 wg ESOKJ;
 1. komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem naukowo-dydaktycznym Zakładu Italianistyki oraz potrzebami IFR: zainteresowania badawcze w zakresie współczesnej literatury oraz współczesnego teatru włoskiego w kontekście porównawczym; doświadczenie w zakresie tłumaczeń; doświadczenie w zakresie kształcenia tłumaczy; doświadczenie w redagowaniu prac zbiorowych oraz organizacji wydarzeń naukowych i popularyzatorskich; znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 

 1. podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kopię dyplomu doktorskiego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki oraz mobilności;
 6. wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki;
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;
 8. informację o planach badawczych (w postaci projektu, przedstawiającego przedmiot i cel badań);
 1. wskazać nazwiska co najmniej dwóch uczonych ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora lub, w przypadku osób zatrudnionych w uczelni poza Polską, zajmujących stanowiska kompatybilne ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesorskim, specjalizujących się w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej, którzy gotowi będą przesłać listy rekomendacyjne na rzecz kandydata;
 2. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu współczesna literatura i kultura włoska (konwersatorium na I stopniu studiów);
 3. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 4. ewentualne inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

 

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

 1. Dokumenty należy przesłać na adres praca@uwr.edu.pl do 14 stycznia 2021 r.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed 15 lutego 2021 r.
 3. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.