Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Instytutu Studiów Międzynarodowych

1 etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Wymogi konkursowe:

 1. Posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych (preferowana specjalność: ekonomia międzynarodowa, międzynarodowe stosunki gospodarcze, handel zagraniczny, biznes międzynarodowy),
 2. Tytuł magistra ekonomii
 3. Biegła znajomość języka angielskiego, pożądane potwierdzenie certyfikatem lub innymi dokumentami w stopniu pozwalającym na swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 4. Umiejętność i wiedza, dorobek naukowy oraz kwalifikacje metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu teorii ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, global economic governance, ekonomiki integracji europejskiej (polityki przedmiotowe oraz horyzontalne), regionalizmu handlowego, ekonomiki handlu międzynarodowego, inwestycji zagranicznych oraz korporacji transnarodowych, biznesu międzynarodowego, bezpieczeństwa ekonomicznego, zrównoważonego rozwoju.
 5. Posiadanie dorobku naukowego.
 6. Pożądane doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych oraz w realizacji zespołowych projektów badawczych
 7. Doświadczenie w pracy organizacyjnej;
 8. Znajomość drugiego języka obcego
 9. Sprecyzowane plany rozwoju naukowego.

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Życiorys
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę̨ dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o mobilności oraz plany rozwoju naukowego
 5. Wykaz publikacji, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 7. Odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego.
 8. Certyfikat potwierdzający znajomości j. angielskiego

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Dokumenty przesłać elektronicznie w terminie do dnia 5 stycznia 2021 r. na adres praca@uwr.edu.pl podając temat: konkurs na stanowisko adiunkta

ponadto: dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: wns@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  połowy lutego 2020 r. Zatrudnienie od 24 lutego 2021 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn