Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Instytutu Socjologii

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji

Instytutu Socjologii

1 etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymogi konkursowe:

 1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii lub nauk socjologicznych lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych
 2. dorobek naukowy z zakresu nauk socjologicznych, w tym w ciągu ostatnich 4 lat:

(1) samodzielne autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach Scopus lub Web of Science

oraz

(2) samodzielne autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach znajdujących się na obowiązującej liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) lub (3) samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej wydanej w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW lub (4) samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW. Preferowany będzie dorobek z zakresu socjologii szczegółowych, realizowanych w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji.

 1. skonkretyzowane plany rozwoju naukowego
 2. udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+.

 

Dodatkowymi atutami są:

 1. znajomość innego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie współpracy z partnerami współrealizującymi projekty badawcze i dydaktyczne
 2. udokumentowany udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie badawczym lub projekcie edukacyjnym, realizowanym w szkołach wyższych, finansowanych ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych
 3. posiadanie udokumentowanych wcześniejszymi doświadczeniami dydaktycznymi lub publikacjami kompetencji do prowadzenia przedmiotów na kierunkach socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych lub praca socjalna
 4. posiadanie doświadczenia stażu/zatrudnienia w zagranicznych ośrodkach naukowo- badawczych lub naukowo-dydaktycznych przez okres przynajmniej trzech miesięcy
 5. wystąpienie z prezentacją/referatem w ciągu ostatnich 4 lat na krajowej, zagranicznej lub międzynarodowej konferencji naukowej.

 

Do obowiązków kandydata będzie należeć:

 1. praca badawcza
 2. przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysokopunktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach
 3. prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia oraz studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim)
 4. aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze
 5. aplikowanie o zagraniczne stypendia naukowe
 6. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami za granicą
 7. pomoc w  koordynowaniu programu Erasmus Mundus MITRA 

 

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. autoreferat zawierający charakterystykę̨ dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o mobilności oraz plany rozwoju naukowego
 5. wykaz publikacji
 6. wykaz dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 7. elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 8. odpisy dyplomów: poświadczającego uzyskanie tytułu magisterskiego i poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Dokumenty przesłać elektronicznie na adres praca@uwr.edu.pl podając temat: konkurs na stanowisko adiunkta

w terminie do dnia 5 stycznia 2021 r.

9. ponadto: dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: wns@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 lutego 2021 r. Zatrudnienie od 1 marca 2021 r. (pełen etat).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn