Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WZORY UMÓW

I.

wzory umów zalecane do stosowania w Uniwersytecie Wrocławskim:

 1. DOCXumowa zlecenia 24-09-2019.docx
 2. DOCXumowa o dzieło 30-01-2019.docx
 3. DOCXumowa o dzieło autorska 30-01-2019.docx
 4. DOCXrachunek.docx
 5. DOCXumowa o dzieło z rachunkiem.docx
 6. DOCumowa o bieżącą konserwację i naprawę sprzętu - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 7. DOCumowa dostawy (jednorazowa) - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 8. DOCumowa dostawy (wielokrotna) - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 9. DOCumowa o wydanie utworu naukowego - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 10. DOCumowa o dofinansowanie wydania publikacji pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 11. DOCumowa o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 12. DOCumowa darowizny - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 13. DOCumowa użyczenia - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 14. DOCumowa o utylizację - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 15. DOCumowa o ochronę mienia - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 16. DOCumowa na wykonanie usługi niszczenia dokumentacji - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 17. DOCumowa na organizację konferencji - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 18. DOCumowa o sponsoring podczas konferencji - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 19. DOCkonsorcjum - Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego - obowiązuje od 19.03.2021 r.
 20. DOCumowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – - obowiązuje od 19.03.2021 r.
   
 21. DOCXKlauzula-RODO-art.-14.docx
 22. DOCXklazula-RODO-art.-13.docx

II.

Załączniki do zarządzenia Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat i stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w  postępowaniach dotyczących nadania stopnia naukowego i tytułu naukowego:

1. wzór umowy na opracowanie recenzji dla recenzentów zatrudnionych w uczelniach:

2. wzór umowy na opracowanie recenzji dla recenzentów niezatrudnionych w uczelniach:

3. wzór umowy w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego/przewodu habilitacyjnego, postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu profesora dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego

4. zlecenie wypłaty wynagrodzenia dla pracowników UWr - DOCZLECENIE WYPŁATY

5. wzór umowy na sporządzenie opinii w postępowaniu habilitacyjnym (umowa o dzieło):

6. wzór umowy dotyczącej pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim (umowa zlecenie):

III.

Załączniki do zarządzenia Nr 58/2020 (Ordinance No. 58/2020 of 11 May 2020) Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. ustalające wysokość opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz określające wysokość  stawek wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w  postępowaniach dotyczących nadania stopni naukowych doktora i  doktora habilitowanego (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 76/2020):

1. wzór umowy w sprawie odpłatności za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia  doktora/doktora habilitowanego - agreement on the payments for conducting proceedings for the conferral of a doctoral/postdoctoral degree

2. wzór umowy na opracowanie recenzji (umowa autorska) - copyright contract for writing a review

3. wzór zlecenia wypłaty dla Pracowników UWr - orger of remuneration payment for employees of the University of Wrocław

4. wzór umowy o dzieło - specific task contract

5. wzór umowy zlecenia - mandatory contract

informację wytworzył(a): Dział Organizacyjny
za treść odpowiada: Biuro Radców Prawnych/Dział Badań Naukowych
data wytworzenia: 2020-06-18