Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykładowca w Zakładzie Myśli Ekonomicznej w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na zastępstwo (do 30 września 2022 roku) na stanowisko wykładowcy

w Zakładzie Myśli Ekonomicznej

Instytucie Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2020, poz. 85 z późn. zm.).

Kandydaci winni złożyć:

– podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

– życiorys,

– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,

– autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

– wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

– elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

– dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

 

Słowa kluczowe:

Ekonomia, ogólna teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej, ekonomia ilościowa, metody ilościowe, statystyka, ekonometria, mikroekonomia, makroekonomia, kryzysy finansowe

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

Kandydaci na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Myśli Ekonomicznej, Instytutu Nauk Ekonomicznych WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego powinni spełniać następujące wymagania:

· stopień naukowy magistra ekonomii,

· znajomość j. angielskiego płynna (w mowie i w piśmie)

· otwarty przewód doktorski i zaawansowaną pracę doktorską, zadeklarowanie ukończenie pisania pracy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse w perspektywie 2-3 lat.

· legitymować się wiedzą w zakresie podstaw ekonomii, mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii matematycznej, ekonometrii w tym mieć doświadczenie w prowadzeniu takich przedmiotów.

· Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku.

 

Szczegółowych informacji udziela szef Zakładu Myśli Ekonomicznej Instytutu – dr hab. Mateusz Machaj mail: mateusz.machaj@uwr.edu.pl. Przed złożeniem dokumentów proszę kontaktować się w celu umówienia (zdalnej) rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim i angielskim.

 

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl do dnia 05.01.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.01.2021 r. Przewidywana data zatrudnienia od 01.02.2021 r.