Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Badań Wschodnich

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

w Zakładzie Badań Wschodnich

Instytutu Studiów Międzynarodowych

1 etat

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego

Wymogi konkursowe:

 1. Posiadanie stopnia doktora nauk o polityce
 2. Tytuł magistra prawa / administracji
 3. Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem lub innymi dokumentami w stopniu pozwalającym na swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.
 4. Umiejętność i wiedza, dorobek naukowy oraz kwalifikacje metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, prawo oraz seminariów dyplomowych w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.
 5. Posiadanie znacznego dorobku naukowego.
 6. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych oraz w realizacji zespołowych projektów badawczych
 7. Doświadczenie w pracy organizacyjnej;
 8. Sprecyzowane plany rozwoju naukowego.

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Życiorys
 4. Autoreferat zawierający charakterystykę̨ dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o mobilności oraz plany rozwoju naukowego
 5. Wykaz publikacji, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki
 6. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 7. Odpis dyplomu doktorskiego i magisterskiego.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Dokumenty przesłać elektronicznie na adres podając temat: konkurs na stanowisko adiunkta

w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

ponadto: dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  połowy lutego 2020 r. Zatrudnienie od 24 lutego 2021 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).

Na podaniu należy dopisać:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn