Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt w Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w  Zakładzie Fizykochemii Drobnoustrojów Instytutu Genetyki i Mikrobiologii UWr

Wymagania:

 1. Stopień doktora nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat.
 2. Znajomość technik badawczych z zakresu biotechnologii, mikrobiologii i biologii molekularnej  m.in. izolacja  oraz  rozdział  elektroforetyczny białek i kwasów nukleinowych, reakcja powielania DNA (PCR), określanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej, badanie działania związków aktywnych biologicznie, znajomość metod mikroskopii (m.in. fluorescencyjnej – dobrze widziane). Dodatkowym atutem będzie znajomość technik chromatograficznych m.in. wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)) oraz praktyczne doświadczenie w analizie ilościowej i jakościowej lipidów, białek, a także praca z liniami komórkowymi, wykonywanie testów cytotoksyczności i mutagenności, charakterystyka biofilmów.
 3. Udokumentowany  dorobek  naukowy (publikacje z listy Ministerialnej A oraz udział w konferencjach – postery, referaty ustne).
 4. Znajomość języka polskiego oraz angielskiego w  mowie i piśmie.
 5. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami z uwzględnieniem technik stosowanych w mikrobiologii i biotechnologii.
 6. Doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (jako kierownik projektu grantu  i/lub wykonawca).
 7. Dodatkowym atutem będą odbyte staże naukowe i szkolenia, kursy w celu nabycia nowych umiejętności w pracy zawodowej.
 8. Po zatrudnieniu kandydat będzie prowadził badania w dyscyplinie nauki biologiczne.

Kandydaci/ Kandydatki powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej
 3. kwestionariusz osobowy
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. wykaz doniesień konferencyjnych
 7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia naukowego doktora
 8. opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzona przez samodzielnego pracownika naukowego
 9. inne dokumenty i certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań konkursowych
 10. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy.

Na podaniu należy dopisać: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres:   wpisując temat wiadomości: adiunkt ZFD IGM

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Termin składania dokumentów: do 22 listopada 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 31 grudnia 2020 r.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 stycznia 2021  r.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.