Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adiunkt badawczy w Zakładzie Patologii Komórki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczego typu post-doc do Zakładu Patologii Komórki w ramach projektu OPUS zatytułowanego: „Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka” kierowanego przez dr hab. Dorotę Nowak, prof. UWr.

Termin składania zgłoszeń upływa 20 listopada 2020 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ust. 1, 2 i 3  Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz.U.2018 poz. 1668) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie na 15 miesięcy

Od kandydata wymagane są:

 1. stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki biologiczne, bądź nauki medyczne.
 2. zainteresowania naukowe związane z mikrośrodowiskiem nowotworu oraz inwazyjnością czerniaka;
 3. znajomość metod eksperymentalnych w zakresie: kokultury komórkowe, hodowle komórek wyizolowanych z biopsji, testy migracji i inwazji w warunkach 2D i 3D, mikroskopia fluorescencyjna, testy aktywności proteolitycznej, analiza Western Blotting, cytometria przepływowa, test ELISA oraz podstawową znajomość analiz bioinformatycznych;
 4. potwierdzone doświadczenie w pracy eksperymentalnej oraz w przygotowywaniu publikacji naukowych;
 5. znaczący dorobek naukowy w  obszarze tematyki projektu;
 6. dobra opinia z poprzednich miejsc studiów i pracy;
 7. biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca kontakty z naukowcami z innych krajów oraz przygotowanie publikacji;

* Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko typu post-doc przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu, o ile kandydat może to potwierdzić odpowiednim dokumentem.

Ponadto, zgodnie z regulacjami wprowadzonym przez Radę NCN, w konkursie mogą wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

Opis zadań: 

Udział w projekcie OPUS 15 pt.: „Wpływ mikrośrodowiska nowotworu na skuteczność celowanej terapii czerniaka”, którego kierownikiem jest dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr., obejmujący:

- planowanie i przeprowadzanie eksperymentów w z wykorzystaniem kokultur komórek czerniaka z komórkami prawidłowymi otoczenia nowotworu, mających na celu zrozumienie wpływu elementów mikrośrodowiska czerniaka na skuteczność terapii celowanej;

- ocena zdolności migracyjnych i inwazyjnych komórek czerniaka przy użyciu testów w warunkach 2D i 3D;

-codzienną pracę w laboratorium naukowym i harmonijną współpracę z innymi pracownikami, doktorantami oraz studentami;

- analizę otrzymanych danych w programach: LAS X, ImageLab, ImageJ, GraphPad Prism, R Studio;

- przygotowanie manuskryptu i prezentacji na konferencjach naukowych w języku angielskim.

Opis założeń projektu

Czerniak stanowi jedynie 4% nowotworów skóry, jednakże uznawany jest za jeden z najbardziej zagrażających życiu typ raka. Niski stopień przeżywalności związany jest z dużą zmiennością i różnorodnością wśród czerniaków, co powoduje trudności w ich leczeniu. Dlatego coraz więcej badań prowadzonych jest nad zweryfikowaniem wpływu nowych leków antynowotworowych opartych o terapię celowaną molekularnie na cząsteczki odpowiedzialne za przerzutowanie czerniaka. Istotnym elementem warunkującym skuteczność stosowanej terapii jest otoczenie nowotworu (mikrośrodowisko), które jest złożonym i wieloskładnikowym układem, specyficznym dla każdego typu nowotworu. W jego skład, oprócz różnych typów komórek towarzyszących komórkom guza (takich jak: keratynocyty, fibroblasty, adipocyty, komórki śródbłonka i komórki układu odpornościowego), wchodzi także cała gama białek i czynników wzrostowych produkowanych zarówno przez komórki prawidłowe, jaki i nowotworowe. Te wszystkie elementy mogą wpływać na biodostępność leków i regulować oporność komórek czerniaka, a tym samym warunkować skuteczność stosowanego leczenia.

Dlatego celem niniejszego projektu jest ustalenie wpływu różnych typów komórek obecnych w środowisku nowotworu i produkowanych przez nie białek na skuteczność celowanej terapii czerniaka. W naszych badaniach użyte zostaną duety inhibitorów, które hamują aktywność receptora c-Met (receptor czynnika wzrostu hepatocytów; foretinib) i EGFR (receptora naskórkowego czynnika wzrostu EGF; lapatinib, gefitinib). Wykazano, że podwyższony pozom tych białek często obserwowany jest w przypadku czerniaka. Dodatkowo wcześniejsze badania Zespołu pokazały, że zastosowanie par wymienionych inhibitorów i zahamowanie aktywności obu receptorów (EGFR i c-Met) jednocześnie powoduje zmniejszenie wzrostu i zdolności inwazyjnych komórek czerniaka, które są kluczowe w procesie powstawania przerzutów.

W pierwszym etapie badań, po scharakteryzowaniu czynników wydzielanych przez nie-nowotworowe komórki otoczenia czerniaka, sprawdzony zostanie efekt wybranych  inhibitorów EGFR i c-Met na wzrost i zdolności poruszania się tych komórek. W kolejnym etapie, za pomocą kokultur (hodowli mieszanych) będzie zbadany wpływ komórek mikrośrodowiska na wrażliwość komórek czerniaka na użyte inhibitory. Dodatkowo ustalony zostanie wpływ niedotlenienia oraz różnych składników macierzy pozakomórkowej na efektywność działania duetów foretinibu z lapatinibem lub gefitinibem na komórki czerniaka hodowane w mono- i kokulturach.  Ostatni etap badań obejmie komórki, jak również białka tworzące mikrośrodowisko czerniaka obecne w próbkach biopsji pobranych od pacjentów.

Przeprowadzone badania pozwolą na lepsze poznanie wpływu otoczenia komórek nowotworowych na skuteczność celowanych terapii. Dodatkowo ułatwią zrozumienie molekularnego podłoża lekooporności, która związana jest nie tylko z komórkami czerniaka, ale może też być modulowana przez jego mikrośrodowisko. Proponowany projekt przyczyni się również do opracowania nowych celowanych strategii terapeutycznych specyficznie ukierunkowanych nie tylko przeciw komórkom czerniaka, ale również wpływających na otoczenie, w którym ten nowotwór się znajduje, a tym samych hamujących jego rozprzestrzenianie się.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

 1. podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych
 5. wykaz publikacji naukowych
 6. kopię dyplomu doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora
 7. przynajmniej 1 opinia pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora o osiągnięciach w dotychczasowej pracy naukowej. Podanie danych kontaktowych przynajmniej 2 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora, które mogą poświadczyć, że Kandydatka/Kandydat ma wymagane doświadczenie.

Dokumenty należy przesyłać w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: anna.brzoza@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: adiunkt ZPK w terminie do 20 listopada 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. 24 listopada 2020 r.

Wybrani Kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną i przedstawienie własnych osiągnięć.

Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie zadań.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/ Pan prawo do:
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Na podaniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.