Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Doktorant-Wykonawca w projekcie

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii


Nazwa stanowiska: doktorant-wykonawca w projekcie „Novel targeted therapy based on dual warhead conjugates against FGFR-dependent cancers”, nr umowy:  NOR/POLNOR/DUALDRUG/0058/2019-00


Wymagania:

1) tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie biotechnologii/biochemia/biologia molekularna lub pokrewnej, preferowana specjalność: inżynieria białka, biotechnologia peptydów i białek, biologia molekularna, biotechnologia medyczna,
2) status doktoranta,

3) zainteresowania naukowe związane z biologią komórki, czynnikami wzrostowymi, koniugatami białek z cytostatykami,

4) znajomość metod syntezy chemicznej peptydów,

5) znajomość metod biologii molekularnej i komórkowej, nadprodukcji i oczyszczania białek, analizy fizykochemicznej białek, koniugacji białek z cytostatykami, hodowli komórkowych, analizy aktywności związków w testach komórkowych
6) biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji.

Opis zadań:

Udział w projekcie „Novel targeted therapy based on dual warhead conjugates against FGFR-dependent cancers”, nr umowy:  NOR/POLNOR/DUALDRUG/0058/2019-00 finansowanym w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

obejmujący:
- uzyskanie wariantów mutacyjnych białka FGF2,

- analizę fizykochemiczną otrzymanych białek,

- koniugację białek ze związkami cytotoksycznymi.

 

Typ konkursu: „Novel targeted therapy based on dual warhead conjugates against FGFR-dependent cancers”, nr umowy:  NOR/POLNOR/DUALDRUG/0058/2019-00 finansowany w  ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)


Termin składania ofert: 6 października 2020, 13:00
Forma składania ofert: elektronicznie lub listownie

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w ramach umowy cywilnoprawnej w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie przez okres 12 miesięcy począwszy od 6 października 2020   w ramach projektu badawczego pt. „Novel targeted therapy based on dual warhead conjugates against FGFR-dependent cancers”, nr umowy:  NOR/POLNOR/DUALDRUG/0058/2019-00 finansowanych w ramach Funduszy Norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Data zawarcia umowy może ulec zmianie a okres zaangażowania skróceniu.

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu: prof. dr hab. Jacka Otlewskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000 w celu przeprowadzenia konkursu.

 

Powyższe dokumenty należy nadesłać w terminie do 06.10.2020 r. do godziny 13.00  listownie na adres (decyduje data i godzina wpływu):

dr hab. Daniel Krowarsch

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii,

ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław

lub elektronicznie na adres: daniel.krowarsch@uwr.edu.pl

 

Kryteria Wyboru:

Przy wyborze komisja będzie bała pod uwagę następujące kryteria oceny kandydatów:

 

1. Osiągnięcia naukowe, do 30%

2. Wyróżnienia i staże naukowe, do 20%

3. Stopień znajomości technik biologii molekularnej i komórkowej, do 50%. 

O decyzji komisji kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową.