Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej

Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Zakładzie Genetyki i Fizjologii Komórki Instytutu Biologii Eksperymentalnej

         Wymagania wobec kandydatów:

 1. tytułu magistra biologii ze specjalnością genetyka i biologia eksperymentalna;
 2. doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej drożdży Saccharomyces cerevisiae z uwzględnieniem badań nad mechanizmami odpowiedzi komórkowej na stres arsenowy i antymonowy oraz transporterami arsenu i antymonu;
 3. umiejętność i znajomość metod stosowanych w genetyce oraz biologii molekularnej (izolacja RNA/DNA/białek, Western blotting, klonowanie, elektroforeza kwasów nukleinowych, mikroskopia fluorescencyjna, PCR i Real-Time PCR, mutageneza ukierunkowana i losowa, EMSA, konstrukcja mutantów delecyjnych drożdży, disekcja spor drożdży);
 4. doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć laboratoryjnych z genetyki ogólnej oraz genetyki i fizjologii drożdży;
 5. udział w realizacji projektów (grantów badawczych) jako wykonawca i/lub kierownik;
 6. osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami i/lub prezentacjami na krajowych i/lub zagranicznych konferencjach naukowych.
 7. prowadzone badania naukowe muszą się mieścić w dyscyplinie nauk biologicznych
 8. wymagana jest biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. życiorys z informacją o przebiegu pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych;
 5. wykaz publikacji naukowych;
 6. kopię dyplomu magistra/doktora lub zaświadczenie z dziekanatu o nadaniu stopnia doktora;
 7. opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego;
 8. oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia, Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy. 

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Zgłoszenia na konkurs należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres:  marta.filistowicz@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: asystent ZGFK IBE

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Termin składania dokumentów: do  19 października 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do  30 listopada 2020 r.
Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 grudnia 2020 r.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.