Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Profesor w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na stanowisko profesora

w Zakładzie Sztuk Audiowizualnych  Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 208 poz. 1668).

 • Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci:
 1. posiadanie stopnia doktora habilitowanego (w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych);
 2. dorobek naukowy w zakresie: analizy dyskursu, komunikacji społecznej, health humanities względnie w zakresach pokrewnych, poświadczony publikacjami, w tym publikacjami w języku angielskim;
 3. doświadczenie dydaktyczne dotyczące prowadzenia na uczelni wyższej o profilu uniwersyteckim zajęć kursowych i specjalizacyjnych;
 4. międzynarodowe doświadczenie naukowe;
 5. biegła znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć uniwersyteckim w tym języku;
 6. Komisja konkursowa weźmie również pod uwagę następujące kryteria dodatkowe związane z profilem dydaktyczno-badawczym Zakładu Sztuk Audiowizualnych: doświadczenie w pozyskiwaniu grantów, współpraca z podmiotami zagranicznymi, prowadzenie zajęć kursowych w języku angielskim.
 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
 1. podanie do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2.  
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. odpis dyplomu doktorskiego, habilitacyjnego;
 5. autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz innych działań na polu organizacji nauki;
 6. spis publikacji naukowych;
 7. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę, która posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie należącej do obszaru zainteresowań kandydata lub w dziedzinie pokrewnej;
 8. projekt zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin z zakresu nauk o mediach i komunikacji społecznej;
 9. oświadczenie stwierdzające, że w wypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy;
 10. inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 • Dokumenty należy złożyć do 05.10.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 15, 50–383 Wrocław.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06.10.2020 r. *.
 • Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

*Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Dziekan Wydziału Filologicznego