Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta i kierownika Pracowni Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Niemieckiego Obszaru Językowego w CSNE im. W. Brandta

Dyrektor
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta i kierownika Pracowni Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną 
Niemieckiego Obszaru Językowego

 

Warunki, jakie powinni spełniać kandydatki/kandydaci:

 • Stopień naukowy doktora;
 • Specjalista w zakresie historii filmu i kina w Niemczech, relacji polsko-niemieckich w filmie, a także regionalnych historii kina, zwłaszcza na Dolnym Śląsku do 1945 roku;
 • Udokumentowany dorobek naukowy poświadczony opublikowaniem monografii oraz artykułów naukowych w czasopismach i wydawnictwach polsko-, niemiecko- i anglojęzycznych;
 • Doświadczenie w zdobywaniu grantów oraz kierowaniu projektami badawczymi, w tym polsko-niemieckimi;
 • Doświadczenie w organizacji konferencji o randze międzynarodowej, zwłaszcza o charakterze polsko-niemieckim;
 • Doświadczenie w realizacji przeglądów filmów niemieckich i o tematyce polsko- niemieckiej;
 • Gotowość do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych;
 • Gotowość do upowszechniania wiedzy o kinematografii niemieckiej, w tym także z wykorzystaniem narzędzi online;
 • Wizja rozwoju Pracowni jako istotnego ośrodka badawczego i popularyzującego naukę;
 • Znajomość języków kongresowych, w tym zwłaszcza języka niemieckiego.

Kandydatki/ kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum im. W. Brandta UWr jako pierwszym miejscu pracy. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )”,
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy
,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat.

Termin składania podań upływa z dniem 25.09.2020

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/ kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/ kandydata. Rozmowa ta planowana jest na 30 września b.r. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.09.2020

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

Dokumenty należy składać/przesyłać na adres:

Uniwersytet Wrocławski - Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
 
Ul. Strażnicza 1-3

50-206 Wrocław

Z dopiskiem: rekrutacja 2020 - adiunkt i kierownik Pracowni Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Niemieckiego Obszaru Językowego

lub

w temacie: rekrutacja 2020 - adiunkt i kierownik Pracowni Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Niemieckiego Obszaru Językowego