Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko adiunkta i kierownika Pracowni Badań: Sprawiedliwość Okresu Przejściowego w CSNE im. W. Brandta

Dyrektor
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta i kierownika Pracowni Badań: Sprawiedliwość Okresu Przejściowego

 

Ogólne warunki, jakie powinni spełniać kandydatki/kandydaci:

 • Stopień naukowy doktora;
 • Wykształcenie prawnicze;
 • Udokumentowany dorobek naukowy z historii najnowszej (w szczególności: druga wojna światowa, rozliczenia zbrodni wojennych, rozwój koncepcji odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej) i historii myśli polityczno-prawnej;
 • Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu kwerend w archiwach krajowych i zagranicznych; znajomość zasobów archiwalnych, dotyczących drugiej wojny światowej i rozliczeń zbrodni wojennych;
 • Doświadczenie w pracy redakcyjnej i realizowaniu projektów wydawniczych, w tym międzynarodowych projektów online;
 • Udział w międzynarodowych konferencjach seminariach w roli prelegenta;
 • Doświadczenie i kontakty w zakresie transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami;
 • Doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć naukowych o randze międzynarodowej, w szczególności konferencji/ seminariów dotyczących tematyki polsko-niemieckiej;
 • Znajomość języka niemieckiego, angielskiego i polskiego;

Szczegółowe wymagania:

Od kandydatek/ kandydatów oczekuje się:

 • Umiejętności redaktorskich; doświadczenia w pisaniu artykułów i ekspertyz o tematyce polsko- niemieckiej;
 • Doświadczenia w przygotowywaniu naukowych wniosków projektowych;
 • Gotowości do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych oraz kierowania pracownią i międzynarodowym zespołem badawczym;
 • Prowadzenie badań z zakresu rozliczeń z konfliktową przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zbrodni nazistowskich w Polsce i Europie;

Kandydatki/ kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum im. W. Brandta UWr jako pierwszym miejscu pracy. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )”,
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy
,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,
 • koncepcja rozwoju pracowni badań z zakresu rozliczeń z konfliktową przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zbrodni nazistowskich w Polsce i Europie,
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedna opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat.

Termin składania podań upływa z dniem 25.09.2020

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/ kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/ kandydata. Rozmowa ta planowana jest na 30 września b.r. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.09.2020

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

Dokumenty należy składać/przesyłać na adres:

Uniwersytet Wrocławski - Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
Ul. Strażnicza 1-3
50-206 Wrocław

Z dopiskiem: rekrutacja 2020 - adiunkt i kierownik pracowni badań: sprawiedliwość okresu przejściowego

lub

w temacie: rekrutacja 2020 - adiunkt i kierownik pracowni badań: sprawiedliwość okresu przejściowego