Przejdź do treści strony
Uniwersytet Wrocławski Biuletyn Informacji Publicznej

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii

Z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii

Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku

( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym" i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie od 1 października 2020 roku.

Warunki jakie winien spełniać kandydat/kandydatka:

■          dyplom doktora w zakresie psychologii

■          co najmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne z zakresu psychologii ogólnej i metod diagnozy

■          udokumentowane badania i publikacje z zakresu psychologii

■          posiadanie grantu zagranicznego lub krajowego (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP) lub aplikowanie zakończone wysoką oceną (co najmniej 70% maksymalnej wartości oceny)

■          inicjatywa i skuteczność w zdobywaniu grantów

■          udokumentowane kompetencje organizacyjne (np. czynnego udziału w komisjach uczelnianych, kierowania zespołami, udziału w organizacji konferencji

■          czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego, potwierdzona uczestnictwem w zagranicznych konferencjach naukowych z referatem

■          dyspozycyjność (zajęcia dydaktyczne realizowane od pn-pt w trybie dziennym i wieczorowym)

■          elastyczność w kreowaniu, przygotowaniu i realizacji nowych typów zajęć dydaktycznych

■          gotowość angażowania w prace dydaktyczne

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać :

1.    podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

2.   kwestionariusz osobowy

3.   życiorys

4.   autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych ,
dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, udział w konferencjach, wyróżnienia, nagrody, granty oraz projekty edukacyjne

5.  wykaz publikacji

6.  opinię sporządzoną przez osobę zajmująca się działalnością naukową posiadającą
stopień  naukowy doktora  habilitowanego   lub tytuł profesora  z dziedziny objętej
zainteresowaniami kandydata

7. odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych

 

„Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego”

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska 48 we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 17 września 2020 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2020 roku.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r.poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Metryczka
 • wytworzono:
  17-08-2020
  przez: Bronisława Gelles
 • opublikowano:
  18-08-2020 06:52
  przez: Damian Grzegorczyk
 • zmodyfikowano:
  18-08-2020 06:53
  przez: Damian Grzegorczyk
 • podmiot udostępniający:
  Uniwersytet Wrocławski
  odwiedzin: 118
Dane jednostki:

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław
Plac Uniwersytecki 1
NIP: 8960005408 REGON: 000001301
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Dane kontaktowe:

tel.: +48 71 343 68 47
fax:
e-mail: rektor@uwr.edu.pl

Logo Uniwersytetu Wrocławskiego