Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Biologii Molekularnej Komórki

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do Zakładu Biologii Molekularnej Komórki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Termin składania zgłoszeń upływa 18 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 września 2020 r.

Planowane zatrudnienie: od 1 października 2020 r.  

 

Od kandydata wymagane są:

 • tytuł magistra nauk biologicznych
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 • doświadczenie dydaktyczne
 • preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biologii molekularnej/ biologii komórki/ biochemii roślin
 • umiejętność prezentacji własnych dokonań
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym w przypadku Cudzoziemców.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.  podanie skierowane do JM Rektora UWr

2.  życiorys

3.  spis publikacji

4. co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego

5. kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

 6.  list motywacyjny

 7.  kopię dyplomu magistra

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: anna.brzoza@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: asystent ZBMK w terminie do 18 września 2020 r.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.