Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Biofizyki (zastępstwo)

Dziekan Wydziału Biotechnologii ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do Zakładu Biofizyki (zastępstwo)

 

Termin składania zgłoszeń upływa 18 września 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 września 2020 r.

Planowane zatrudnienie: od 1 października 2020 r.  

 

Od kandydata wymagane są:

 • tytuł magistra nauk biologicznych w zakresie biochemii lub biotechnologii
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 • doświadczenie dydaktyczne
 • preferowane doświadczenie w pracy badawczej w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, biochemii sinic i roślin
 • umiejętność prezentacji własnych dokonań
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym w przypadku Cudzoziemców.
 • znajomość technik biologii molekularnej, oczyszczania i analizy białek ( Rubisco, białek chaperonowych w tym biorących udział w składaniu Rubisco - białek RbcX i RAF), technik krystalograficznych, pracy z materiałem roślinnym i sinicowym (hodowla, transformacja), znajomość procesu fotosyntezy – struktury i funkcje zaangażowanych w ten proces białek.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.  podanie skierowane do JM Rektora UWr

2.  życiorys

3.  spis publikacji

4.  co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym i dydaktycznym sporządzoną przez samodzielnego pracownika naukowego

5.  kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

 6.  list motywacyjny

 7.  kopię dyplomu magistra

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: anna.brzoza@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: asystent ZBiofizyki w terminie do 18 września 2020 r.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Wydział Biotechnologii nie odsyła złożonych dokumentów.

Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych – jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.