Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Asystent w Zakładzie Chemii Fizycznej

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

  1. Posiadać stopień doktora w zakresie chemii
  2. Posiadać doświadczenie i osiągnięcia badawcze (potwierdzone publikacjami) w obszarze chemii fizycznej.
  3. Posiadać biegłą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

  1. Doświadczenie we współpracy naukowej krajowej i zagranicznej.
  2. Umiejętność przygotowania projektu badawczego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

  1. Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Życiorys naukowy.
  3. Wykaz publikacji naukowych (z aktualnymi IF i liczbą cytowań).
  4. Krótkie omówienie planów dydaktycznych i badawczych na okres 2 lat.
  5. Odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 

 

W podaniu proszę zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Zgłoszenia na konkurs będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej na adres: do dnia 20 września 2020 r.

Kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2020 r.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów.